Fartsområder for fiskefartøy under 15 meter

  • Publisert: 17.05.2018

Fartsområdebegrensning

Fartøy skal aldri operere utenfor det fartsområdet og radiodekningsområdet som står i fartøyinstruksen.

To begrensende faktorer for største mulige fartsområde er lengde på fartøyet og om fartøyet har overisingstillegg i stabilitetsberegningene.

Fartsområde og radiodekningsområde

Reder kan velge fartsområde og radiodekningsområde uavhengig av hverandre, men vil være begrenset av det området som er minst.

Fartsområde er også begrenset av skipsførerens sertifikat.

Fartøy kan sertifiseres for fartsområde Bankfiske II og radiodekningsområde A1 (VHF-dekning), forutsatt at de har radioutstyr i henhold til kapittel 7 i forskrift 22. november 2013 nr. 1404.

Midlertidig fartøyinstruks

Godkjente foretak kan utstede midlertidig fartøyinstruks for Bankfiske II innenfor radiodekningsområde A1 uten ny inspeksjon.

Denne vil være gyldig inntil 3 måneder.

Dette gjelder:

  • Fartøy 8-15 meter med gyldig fartøyinstruks for Bankfiske I
  • Fartøy 8-15 meter med gyldig fartøyinstruks for Kystfiske, med utvidelse til Bankfiske I for perioden 15. mai til 30. september

Sammen med en midlertidig fartøyinstruks vil det bli utstedt et pålegg (B-avvik) med 3 måneders frist for å gjennomføre radiokontroll og eventuelt også oppgradere pyroteknisk utstyr der det gjelder.

Når midlertidig fartøyinstruks er utstedt blir eksisterende fartøyinstruks ugyldig og må makuleres.

Etter at pålegget er etterkommet og det utstedes ny ordinær fartøyinstruks, vil denne få samme gyldighetsdato som den forrige ordinære fartøyinstruksen dersom det ikke gjennomføres en fullstendig periodisk kontroll.

Fartøy uten krav til fartøyinstruks

Fiskefartøy fra 8 – 10,67 meter som skal inn i kontrollordningen framover, og som normalt opererer i Fjordfiske eller Kystfiske, kan operere inntil 100 n.mil ut "sommerstid" (15. mai til 30. september) uten at det påvirker innfasingen.

Det vil ikke stilles krav om at godkjent foretak skal kontrollere fartøyet.

Det er fartøyeiers ansvar å sørge for at fartøyet har sikkerhets- og kommunikasjonsutstyr for området de opererer i.

Til toppen