Fartsområder for fiskefartøy under 15 meter

  • Publisert: 17.05.2018

Fartsområdebegrensning

Fartøy skal aldri operere utenfor det fartsområdet og radiodekningsområdet som står i fartøyinstruksen.

To begrensende faktorer for største mulige fartsområde er lengde på fartøyet og om fartøyet har overisingstillegg i stabilitetsberegningene.

Fartsområde og radiodekningsområde

Reder kan velge fartsområde og radiodekningsområde uavhengig av hverandre, men vil være begrenset av det området som er minst.

Fartsområde er også begrenset av skipsførerens sertifikat.

Fartøy kan sertifiseres for fartsområde Bankfiske II og radiodekningsområde A1 (VHF-dekning), forutsatt at de har radioutstyr i henhold til kapittel 7 i forskrift 22. november 2013 nr. 1404.

Midlertidig fartøyinstruks

Godkjente foretak kan utstede midlertidig fartøyinstruks for Bankfiske II innenfor radiodekningsområde A1 uten ny inspeksjon.

Denne vil være gyldig inntil 3 måneder.

Dette gjelder:

  • Fartøy 8-15 meter med gyldig fartøyinstruks for Bankfiske I
  • Fartøy 8-15 meter med gyldig fartøyinstruks for Kystfiske, med utvidelse til Bankfiske I for perioden 15. mai til 30. september

Sammen med en midlertidig fartøyinstruks vil det bli utstedt et pålegg (B-avvik) med 3 måneders frist for å gjennomføre radiokontroll og eventuelt også oppgradere pyroteknisk utstyr der det gjelder.

Når midlertidig fartøyinstruks er utstedt blir eksisterende fartøyinstruks ugyldig og må makuleres.

Etter at pålegget er etterkommet og det utstedes ny ordinær fartøyinstruks, vil denne få samme gyldighetsdato som den forrige ordinære fartøyinstruksen dersom det ikke gjennomføres en fullstendig periodisk kontroll.

Fartøy uten krav til fartøyinstruks

En del fiskefartøy fra 8 - 10,67 meter er ennå ikke er faset inn i kontrollordningen fordi de er bygd før 1. januar 1970 og opererer i fartsområde fjordfiske.

Selv om det ikke stilles krav om at disse fartøyene skal kontrolleres av godkjent foretak skal kravene som gjelder for det aktuelle fartsområdet oppfylles med tanke på forhold som lukningsmidler, sikkerhets- og kommunikasjonsutstyr m.v. Det er fartøyets eier som er ansvarlig for å sørge for at alle krav som er spesifisert i forskrift 22. november 2013 nr. 1404 er oppfylt. Spesielt viktig er det å være oppmerksom på at fartøyets radioutstyr og radiodekningsområde kan være begrensende for operasjonsområdet. Som beskrevet over i avsnittet «Fartsområde og radiodekningsområde» kan fartøyeier velge radiodekningsområde og fartsområde uavhengig av hverandre, men fartøyet skal da aldri benyttes utenfor det minste av disse to områdene.

Den tidligere ordningen med utvidelse av fartsområde uten at det stilles krav om fartøyinstruks for fartøy som enda ikke er i kontrollordningen opphørte 30. september 2019.

 

Fant du det du lette etter?

NB! Ikke skriv inn personopplysninger her.

Vi svarer ikke på henvendelser. Tilbakemeldinger gitt her brukes kun til forbedring av nettsidene.

Til toppen