Her finner du byggebekreftelsen

 

Hvem trenger en byggebekreftelse?

Alle fartøy fra 6 til 8 meter som ikke tidligere har vært registrert i merkeregisteret til Fiskeridirektoratet, og som skal benyttes til yrkesfiske, skal leveres med byggebekreftelse. Med yrkesfiske menes her ervervsmessig fiske, slik det er definert i forskrift 7. desember 2012 nr. 1144 ervervstillatelse, registrering og merking av fiskefartøy mv.) § 1.

Hvor lenge er byggebekreftelsen gyldig etter utstedelse?

Etter at byggebekreftelsen er utstedt vil den følge båten frem til den eventuelt endres eller bygges om. Da blir byggebekreftelsen ugyldig, og ny underlagslagsdokumentasjon må utarbeides slik at en ny byggebekreftelse kan utstedes.

Kan alle fartøy få utstedt byggebekreftelse?

Utgangspunktet er at et fartøy som skal ha byggebekreftelse må oppfylle kravene i forskriften. Før det er gjort beregninger og vurderinger av et fartøy kan en ikke på forhånd vite om fartøyet oppfyller kravene eller ikke.

Fritidsbåter

Fritidsbåter som ønskes brukt som fiskefartøy skaper utfordringer ettersom disse båtene ikke er designet med tanke på å brukes i yrkesfiske.

Regelverket for fiskefartøy under 15 meter inneholder strengere krav til bl.a. stabilitet, skrogstyrke, skroggjennomføringer, værtetthet (vinduer, dører, luker, luftinntak m.m.), fribord og lensing. Mange fritidsfartøy vil ikke kunne oppfylle disse kravene uten å modifiseres.

At fritidsfartøy er bygget etter kravene i EUs fritidsbåtdirektiv og er CE-merket har ikke betydning for om de kan få utstedt byggebekreftelse.

Hvem kan utstede byggebekreftelse?

Den som utsteder en byggebekreftelse trenger nødvendig kompetanse for å vurdere fartøyets konstruksjon og stabilitet. Sjøfartdirektoratet anser for eksempel byggeverft, båtkonstruktør, godkjent foretak eller skipskonsulent som kompetente i denne sammenhengen.

Utsteder bekrefter med byggebekreftelsen at et fartøy er bygget i samsvar med forskriften. Eksempelvis må en ha nødvendig kompetanse og godkjent programvare for å utarbeide stabilitetsberegninger.

Hvem vil kreve byggebekreftelse?

Fiskeridirektoratet vil etterspørre byggebekreftelsen når et fiskefartøy fra 6 til 8 meter skal registreres i merkeregisteret. Ved tilsyn vil Sjøfartsdirektoratets inspektører etterlyse byggebekreftelse.

Man må i tillegg regne med at opplysninger på en byggebekreftelse skal kunne bli etterprøvd av myndighetene og bli bedt om å bli framlagt i forbindelse med ulykker.

Manglende byggebekreftelse

Byggebekreftelsen inneholder informasjon om fartøyets kapasiteter og begrensinger og skal alltid oppbevares om bord. Det er svært alvorlig om feilaktige opplysninger i byggebekreftelsen fører til at fartøyet lastes slik at det ikke lenger oppfyller de kravene til stabilitet som er beskrevet i forskriften.

Byggebekreftelsen er ugyldig dersom den er ustedt på feilaktig grunnlag. Dette kan bety at fartøyet ikke oppfyller de sikkerhetsmessige krav det skal oppfylle. Fartøyet vil i så fall kunne bli tilbakeholdt ved tilsyn fra Sjøfartsdirektoratet og Fiskeridirektoratet vil kunne avslå søknad om ervervstillatelse eller inndra en eksisterende ervervstillatelse.

Ved en eventuell ulykke kan forsikringen bli avkortet om det viser seg at byggebekreftelsen gir ukorrekt informasjon.

Hvor er kravet til byggebekreftelse hjemlet? 

Kravet om byggebekreftelse er hjemlet i forskrift 22. november 2013 nr. 1404 om fiske- og fangstfartøy under 15 meter, § 102.