Fartøyets konstruksjon og utrustning

Alle fiske- og fangstfartøy bygget etter 1. juli 2000 skal være bygget og utstyrt i henhold til Forskrift 13. juni 2000 nr. 660 om konstruksjon, utstyr, drift og besiktelser for fiske- og fangstfartøy med største lengde på 15 meter og derover.
(Denne forskriften inneholder også bestemmelser for fartøy som er bygget før 2000)

Forskriften inneholder bestemmelser om:

 • Stabilitet
 • Brann og redningsutstyr
 • Konstruksjon og maskineri
 • Radio og navigasjonsutstyr

English version of regulation 660

Miljø

 • Forskrift om miljømessig sikkerhet for skip og flyttbare innretninger - 2012-05-30-488
 • Forskrift om begrensing av forurensing (forurensingsforskriften). 2004.06.01 nr 0931
 • Forskrift om miljødeklarasjon i forbindelse med miljødifferensiering for skip og flyttbare innretninger. 2000.11.28 nr 1194:
 • Forskrift om bruk av fartøy i oljevern 2011.02.08 nr 0130: .
 • Forskrift om ballastvannbehandling på skip og flyttbare 2017-09-08-1368, Gjelder for fiskefartøy med fartsområde Bankfiske I eller større
 • Forskrift om varsling av akutt forurensning eller fare for akutt forurensning. 1992-07-09-1269

Andre forskrifter

 • Forskrift om sveising, sveiseutstyr, varmt arbeid og oppbevaring av gassflasker på 2002.04.25 nr 0422:
 • Forskrift om arbeidsmiljø, sikkerhet og helse for arbeidstakere på skip 2005.01.01 nr 0008
 • Forskrift om fartsområder 1981.11.04 nr 3793
 • Forskrift om forebygging av sammenstøt på sjøen (Sjøveisreglene) 1975.12.01 nr 0005:
 • Forskrift om måling av skip (skipsmålingsforskriften).2009.12.18 nr 1694:
 • Forskrift om sikringstiltak for gassfyrte anlegg m.m. som bruker propan eller andre lette kullvannstoffer anvendt ombord på fartøy. 1983.10.20 nr 1580:
 • Forskrift om laste- og losseinnretninger på skip 1978.01.17 nr 0004:
 • Forskrift om skipsmedisin. (Se § 4 om fartøygrupper og vedleggene til forskriften.) 2001-03-09-439
 • Forskrift om vakthold for dekksavdelingen og maskinavdelingen på norske fiske- og fangstfartøy 1987.06.30 nr 0580
 • Forskrift om melde- og rapporteringsplikt ved sjøulykker og andre hendelser til sjøs. 2008.06.27 nr 0744
 • Forskrift om vannforsyning og drikkevann (drikkevannsforskriften) 2016-12-22-1868
 • Forskrift om skipsutstyr 2016-08-30-1042
 • Forskrift om skip som bruker drivstoff med flammepunkt under 60 °C 2016-12-27-1883
 • Forskrift om tilsyn og sertifikat for norske skip og flyttbare innretninger 2014-12-22-1893
 • Forskrift om plassering m.v. av innredning og om forpleiningstjenesten for besetningen på fiske- og fangstfartøy (se virkeområde) 1991-10-15-713
 • Forskrift om sikkerhetsstyringssystem for norske skip og flyttbare innretninger2014-09-05-1191
 • Maskindagbok (Forskrift om innretning og føring av dagbøker på skip og flyttbare innretninger 1992.09.15 nr 0693:)
 • Forskrift om bemanning av norske skip (bemanningsforskriften 2009)  2009-06-18-666

Fartøy bygget før 1. juli 2000.

Eksisterende fartøy som er gjenstand for reparasjoner, forandringer, ombygninger og utrustning i forbindelse med dette, skal fortsatt minst oppfylle de forskrifter som gjaldt på den tid fartøyet ble bygget.

Når et eksisterende fartøy er gjenstand for reparasjoner, forandringer og ombygninger av større omfang samt utrustning i forbindelse med dette, skal fartøyet oppfylle kravene til nye fartøy i den grad Sjøfartsdirektoratet finner dette rimelig og praktisk mulig. For eksempel, ved endring av oppdriftsgivende volum skal ny forskrift anvendes.

Vi gjør oppmerksom på at nyere regelverk ofte inneholder krav også for fartøy med tidligere byggeår. Spesielt med tanke på utstyr.

Se her for opphevede eldre forskrifter