MLC

Har Sjøfartsdirektoratet egne kontaktpunkter for klager fra arbeidstakere på skip i henhold til MLC regel 5.1.5 om «Onboard complaint procedure»?

Nei, dette sendes til direktoratets ordinære postmottak.

DMLC II

Må vi bruke direktoratets offisielle formular for DMLC II KS-0207-3E?

Nei, dere kan velge å lage egne formularer hvis formkravene i MLC-konvensjonen overholdes.

Hvem kan signere DMLC II?

DMLC Part II må signeres av rederiet slik dette er definert i skipssikkerhetslovens § 4.

Sertifisering, inspeksjon, RO

Et rederi bruker flere klasseselskaper for ISM for sine skip. Kan godkjennelsen av DMLC part II for alle skipene tas av bare ett av klasseselskapene (RO)?

Nei, hele sertifiseringen må gjennomføres av en RO.

Et rederi bruker flere klasseselskaper for ISM for sine skip. Kan MLC sertifiseringen gjennomføres av en annen RO enn den som har ISM for fartøyet?

Nei, etter klasseavtalen er det kun den RO som har utstedt skipets SMC som kan utføre MLC-sertifiseringen.

DMLC II, inspeksjon

Ved gjennomgang av MLC og DMLC I/II ser vi at det mangler en del regelhenvisninger i DMLC i forhold til MLC 2006. (f.eks. 2.4, 2.5, 2.6, 2.8, 4.2, ). Er ikke disse reglene underlagt inspeksjon/sertifisering?

Dette er punkter som kontrolleres, men som ikke er underlagt sertifisering. Se omtale av disse i «Guidance Note for inspections and certification» pkt. 6.3 på vår hjemmeside.

Inspeksjon, pålegg

Må funn som avdekkes under inspeksjonen om bord lukkes før sertifikater kan utstedes?

Funn under en MLC-inspeksjon registreres som pålegg. Dersom pålegget som noteres er av alvorsgrad A1 (tilbakeholdelse) eller A2 (før fart), skal ikke sertifikatet utstedes. Dersom det gis pålegg med alvorsgrad B (frist inntil 1 måneder) og C (frist inntil 3 måneder) utsteder vi sertifikatet når rederiet har lagt frem en tilfredsstillende plan for lukking. Reder må da i etterkant bekrefte at pålegget er utført – slik at vi kan lukke pålegget i vår database.

ILO 92, ILO 133

Må et eksisterende skip ha "Certificate of Compliance for ILO 92/133» før det kan få sertifikat for arbeids- og levevilkår?

Sjøfartsdirektoratet krever ikke at «Certificate of Compliance for ILO 92/133» skal foreligge før utstedelse av sertifikat for arbeids- og levevilkår – kun DMLC I og II.
Dersom «Certificate of Compliance for ILO 92/133» foreligger, kan det imidlertid brukes som dokumentasjon for relevante deler av DMLC II.

Avvik for norske helseerklæringer ved MLC-inspeksjoner

Oppklaring knyttet til avvik for norske helseerklæringer

I tiden etter at MLC trådte i kraft den 20. august 2013 har Sjøfartsdirektoratet mottatt flere henvendelser fra rederier som opplever å få avvik ved MLC-inspeksjoner fordi arbeidstakerne om bord har norske helseerklæringer hvor fargesyn ikke er nevnt spesielt. Slike avvik er feilaktige, og vi ønsker å oppklare denne misforståelsen.

Helseerklæringer utstedt i samsvar med Helseforskriften oppfyller kravene MLC stiller til helseerklæringer. Det som MLC-inspektørene har knyttet avvik til, er manglende rubrikk for test av fargesyn. Vi har derfor midlertidig gitt tillatelse til at sjømannsleger kan føre på dette for hånd ved utstedelse av nye helseerklæringer. Slik påføring skulle egentlig være overflødig da test av syn, inkludert fargesyn, er et krav som følger av forskriften. Det er også presisert i DMLC Part I punkt 2 at synstesting er en del av helseundersøkelsen for utstedelse av helseerklæring.

Sjøfartsdirektoratet har imidlertid utarbeidet en ny helseerklæring som vil bli tatt i bruk når vårt nye elektroniske saksbehandlingssystem settes i drift. Av dette nye helseerklæringsskjemaet går det klart frem at det oppfyller både kravene som stilles i MLC- og i STCW-koden. Dette skjemaet er ikke klart for bruk ennå, men det vil bli lagt ut informasjon på Sjøfartsdirektoratets hjemmesider så snart det er klart.

Det er også en del svar på ILO sin nettside.