Innsending

Tegninger vil bli arkivert og behandlet elektronisk. Sjøfartsdirektoratet vil fortsatt ta imot papirtegninger, men disse vil bli skannet og behandlet elektronisk. Papirtegninger vil bli makulert.

Formatkrav

Tegninger som sendes inn elektronisk, må ha filformatet PDF/A. Les mer om PDF/A på wikipedia.

Store tegninger

Tegninger i format som er større enn A1, skal fortsatt sendes inn som papirkopier. Dette av hensyn til at informasjonen på tegningen kan være vanskelig å se på de skjermene som benyttes.

Tegninger for oppslag

Tegninger som skal slås opp om bord på fartøy, kan forelegges på et av Sjøfartsdirektoratets lokale kontor for stempling etter at saksbehandlingen er ferdig. Brev fra Sjøfartsdirektoratet om at tegningen er klarert for oppslag om bord, må forevises.

Øvrige tegninger

Tegninger som ikke skal være lovpålagte oppslag om bord, vil ikke bli stemplet av Sjøfartsdirektoratet.

Spørsmål til tegninger

Innsender oppfordres til oppgi e-postadresse for kommunikasjon i forbindelse med saksbehandling av tegninger. Eventuelle spørsmål og kommentarer som Sjøfartsdirektoratet har, vil da bli sendt til oppgitt elektronisk adresse. Jf. forskrift om elektronisk kommunikasjon FOR-2004-06-25-988 vil eventuelle enkeltvedtak også bli medelt per postforsendelse.

Spørsmål om elektronisk tegningsbehandling

Sendes på e-post til post@sdir.no .