Lov om skipssikkerhet (skipssikkerhetsloven) § 6. settes det et klart krav til at rederiet har en overordnet plikt til å påse at byggingen og driften av skipet skjer i samsvar med reglene gitt i eller i medhold av denne loven, herunder at skipsføreren og andre som har sitt arbeid om bord, etterlever regelverket. Videre sier § 16. i samme lov at den som har sitt arbeid om bord, må ha de kvalifikasjoner og eventuelle sertifikater som kreves for den aktuelle stillingen eller det arbeidet som skal utføres.

I Forskrift om maritime elektriske anlegg, § 2 starter det med følgende:

Forskriften gjelder for prosjektering, utførelse, drift, endring og vedlikehold av maritime elektriske anlegg på norske skip, flyttbare innretninger, sjøredskaper og fritidsfartøy. Forskriften gjelder også for elektrisk utstyr som er tilkoblet maritime elektriske anlegg. Videre i denne forskriften i § 4 viser det til hvem forskriften retter seg mot, og det er også en veiledning til § 4 i denne forskriften, denne finner du i Vedlegg III. Der står følgende:

«Både når det gjelder å forestå utførelse og reparasjon av maritime elektriske anlegg og å forestå drift og vedlikehold av disse anleggene, kommer forskrift 1. juli 2006 nr. 458 om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg (FSE) til anvendelse.»

I Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg er det i veiledning til § 7, om overordnet planlegging, i forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg beskrevet at: «Kravet om at personell skal gis nødvendig opplæring, øvelse og instruksjon anses oppfylt dersom dette gjentas en gang årlig, men oftere dersom forholdene gjør dette nødvendig. Det skal ikke være mer enn 12 måneder mellom hver opplæring.»

Videre står det også «Nødvendig førstehjelpsberedskap innebærer at personellet også må gis årlig opplæring i førstehjelp og spesialopplæring i førstehjelp ved ulykker forårsaket av elektrisk strøm.»

Det er også i forskrift om maritime elektriske anlegg (FME) beskrevet følgende i merknader til §4:

«Hvem som kan forestå prosjektering, utførelse, endring og vedlikehold av maritime elektriske anlegg reguleres av forskrift om kvalifikasjoner for elektrofagfolk av 14. desember 1993 nr. 1133 (fke).

Både når det gjelder å forestå utførelse og reparasjon av maritime elektriske anlegg og å forestå drift og vedlikehold av disse anleggene, kommer forskrift 1. juli 2006 nr. 458 om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg (fse) til anvendelse.

Når det gjelder kvalifikasjonskrav til mannskap vises til Sjøfartsdirektoratets forskrift 1. januar 2012 nr. 687 om kvalifikasjoner og sertifikater for sjøfolk.»

Konklusjon:

Forskrift om maritime elektriske anlegg gjelder for prosjektering, utførelse, drift, endring og vedlikehold av maritime elektriske anlegg på norske skip, flyttbare innretninger, sjøredskaper og fritidsfartøy.

Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg gjelder for arbeid på eller nær ved elektriske anlegg som er under spenning eller er tilrettelagt for å komme under spenning, samt for drift av elektriske anlegg.

Forskriften gjelder videre for elektriske anlegg under bygging eller demontering selv om de ikke er tilrettelagt for å komme under spenning, dersom anleggene kan komme under spenning på annen måte.

Alt av maskinbesetning om bord skal derfor ha FSE kurs med oppdatering av det som beskrives i forskrift. I tillegg vil det være typekurs/operatørkurs/spesialkurs på utstyr fra maker/utstyrsleverandører.