Søker bekrefter ved dette at opplysninger gitt i søknaden er gitt etter beste skjønn, og at eventuelle større endringer i forutsetningene skal rapporteres til søknadsmottaker.

Søker er kjent med og aksepterer at søknaden ligger tilgjengelig på nett (sdir.no), og at behandlende myndighet vil gjøre avgjørelsen tilgjengelig samme sted. Søknaden vil legges ut i sin helhet, med unntak av kontonummeret til organisasjonen. Både søknader som er tildelt midler og som er gitt avslag vil publiseres, men uten begrunnelse for tildeling eller avslag.

Søker er også kjent med at rapport fra tiltaket skal registreres innen frist som fastsettes ved vedtaket, og at rapporten kan bli publisert på sdir.no. Manglende rapportering på gjennomføring og resultater vil føre til at senere søknader om tilskudd kan avslås på dette grunnlag.

Søker er kjent med og aksepterer at tilsagn om tilskudd gis med nødvendige vilkår i vedtaket.

Gitt og akseptert tilsagn om tilskudd forplikter søker til gjennomføring av tiltaket i tråd med tilsagnet og tilhørende vilkår.

Ved innvilget tilskudd gjør vi oppmerksom på at i samsvar med bevilgningsreglementets § 10 kan direktoratet eller Riksrevisjonen sette i verk kontroll med at midlene er benyttet i samsvar med forutsetningene. Søker er derfor kjent med at bilag/kvitteringer som dokumenterer hver postering i prosjektregnskapet må oppbevares og gjøres tilgjengelige ved en kontroll.

Utbetalt tilskudd kan kreves tilbakeført dersom tiltaket ikke gjennomføres eller ikke blir gjennomført i samsvar med prosjektbeskrivelsen.