Her finner du oversikt over læresteder som tilbyr høyhastighetskurs!

Godkjente kurssteder som tilbyr høyhastighetskurs. 

Nye kursteder blir godkjent fortløpende etthvert som søknadene kommer inn til SJøfartsdirektoratet. 

Når kommer kravet om høyhastighetsbevis til å tre i kraft?

Regelverk om krav til høyhastighetsbevis for fritidsbåter under 24 meter som kan oppnå hastighet på 50 knop eller mer er nå på plass.

Fristen for å ta høyhastighetsbevis er 1. juni 2023. 

Fra oktober kan de som har gjennomført kurs søke ut digitalt høyhastighetsbevis på Sjøfartsdirektoratets nettsider. Mer informasjon om søknadsprosessen kommer.

Hvem trenger høyhastighetsbevis?

Alle som skal føre norske fritidsbåter under 24 meter som kan oppnå hastighet på 50 knop eller mer må ta høyhastighetsbeviset.

Dette er uavhengig av om du for eksempel har båtførerbevis eller fritidsskippersertifikat fra før.

Høyhastighetsbeviset i seg selv gir ikke rettigheter til å føre fritidsbåt, dette fordi høyhastighetskurset ikke vil gi grunnleggende opplæring i det å føre fritidsbåt.

Hvis du er født i 1980 eller senere betyr det at du må ha et kompetansebevis i tillegg. Det kan være båtførerbevis, ICC, fritidsskippersertifikat eller et høyere yrkessertifikat.

Er du født før 1980 er du unntatt kravet om båtførerbevis, og du vil av den grunn dekke kravet til føre båtførerbevispliktige fritidsbåter uten å inneha et kompetansebevis. Vi vil likevel anbefale at en har minimum kompetanse tilsvarende båtførerprøven før man gjennomfører høyhastighetskurset.

Hvilke fartøy omfattes av regelverket?

Dersom båten eller vannscooteren med aktuell motorinstallasjon kan oppnå 50 knop eller mer, vil det være krav om høyhastighetsbevis.

For å forenkle håndheving er det utarbeidet en liste over fritidsfartøy som med sikkerhet har makshastighet over 50 knop. Listen vil oppdateres etter hvert som det identifiseres nye modeller som ikke står oppført fra før.

Førere av fritidsbåt som kan oppnå 50 knop eller mer vil være underlagt kravet om høyhastighetsbevis selv om båten de fører ikke står på listen. 

Fører har alltid har ansvaret for å gjøre seg kjent med, og oppfylle de krav som stilles.  

Noen vannscootere leveres med diverse nøkler som setter en fartssperre på scooteren. Det vil si at en vannscooter som i utgangspunktet kan gå 50 knop eller mer, kan med bruk av en slik nøkkel få en fartssperre som er under 50 knop. Bruk av slike nøkler vil ikke frita fører fra kravet om høyhastighetsbevis hvis fartspotensialet til vannscooteren, uten bruk av slike nøkler, er 50 knop eller mer.

Jeg har annen norsk høyhastighetskompetanse. Slipper jeg da å ta høyhastighetsbevis?

I utgangspunktet må alle som skal føre fritidsbåt som kan oppnå en fart på 50 knop eller mer, ha høyhastighetsbevis. Imidlertid åpner regelverket for at Sjøfartsdirektoratet kan anerkjenne annen høyhastighetskompetanse. Hvilke kompetanser dette vil gjelde er foreløpig ikke avgjort, men vil informeres om her når det er klart.

Lang erfaring med privat fartøy vil ikke være anerkjent som gyldig høyhastighetskompetanse.

Jeg har annen utenlandsk høyhastighetskompetanse. Slipper jeg da å ta høyhastighetsbevis?

Utenlandske borgere må forholde seg til samme krav som norske borgere. Utenlandsk borger som ønsker å føre norsk fritidsbåt som kan oppnå en fart på 50 knop eller mer, må derfor gjennomgå høyhastighetskurs.

Sjøfartsdirektoratet ser imidlertid at det kan finnes utenlandske kompetansebevis som kan sidestilles med det norske høyhastighetsbeviset. Sjøfartsdirektoratet kan derfor anerkjenne utenlandske kompetansebevis, som i det vesentligste tilfredsstiller kravene til norsk høyhastighetsbevis.

Vil det være krav til høyhastighetsbevis på næringsfartøy?

Nei, det nye høyhastighetsbeviset vil i utgangspunktet kun gjelde for norske fritidsbåter under 24 meter som kan oppnå hastighet på 50 knop eller mer.

Kravet om høyhastighetsbevis vil altså ikke gjelde for fartøy i næringsvirksomhet.

Hva består høyhastighetskurset av?

Høyhastighetskurs består av en teoretisk del, en praktisk del og en teoretisk prøve. Kurstilbyderne bestemmer selv om den teoretiske delen skal holdes i klasserom eller ved e-læring. Den teoretiske delen skal minimum ha en varighet på 6 undervisningstimer. Den praktiske delen vil ha en varighet på ca. to til fire timer, dette vil være avhengig av antall kursdeltakere. Før den praktiske delen kan gjennomføres må den teoretiske delen være gjennomført. Dersom teoretisk og praktisk del gjennomføres hos to forskjellige tilbydere, vil det være tilbyder av teori som er ansvarlig for å gjennomføre teoretisk prøve.

Den praktiske delen vil skille mellom båt og vannscooter. Dette reflekterer at båt og vannscooter på mange måter er to svært forskjellige fartøyer som krever ulik opplæring. Læringsmålene er detaljert i emneplanen.

Aldersgrensen for å gjennomføre selve høyhastighetskurset settes til 17 år, det vil si ett år før beviset tidligst kan utstedes. I tillegg er det krav om at du skal ha rett til å føre båtførerbevispliktig fritidsfartøy før kurset gjennomføres. Det vil si at er man født 1.1.1980 eller senere, må man ha minimum båtførerbevis.

Du kan lese mer i Emneplan for høyhastighetsbevis som ble fastsatt 9. februar 2022.

Jeg ønsker å ta høyhastighetsbevis

Oversikt over tilbydere av høyhastighetsbevis vil bli publisert på denne siden etterhvert som tilbydere blir godkjent. Da kan du ta direkte kontakt med kursstedet og melde deg opp.

Hva vil høyhastighetsbevis koste?

Sjøfartsdirektoratet har ikke lagt føringer for hva det praktiske og teoretiske kurset skal koste. Det vil være opp til den enkelte godkjente tilbyder å prise sine kurs. I tillegg til kursavgift kommer et gebyr til Sjøfartsdirektoratet for utstedelse av beviset på kr 400,-.