Sletting av fritidsfartøy fra NOR/ BYGG

Sletting skal finne sted når fartøyet overføres til nytt register, fartøyet er tapt, hugget, bygget er levert fra verkstedet/ tatt i bruk for egen regning, eller, for ikke-pliktige fartøy, når eier ikke lenger ønsker registrering

Sletting fra NIS/ NOR

Skipsregisteret NIS/ NOR tillater ikke dobbeltregistrering, og sletting må finne sted når et fartøy overføres til nytt register. Salg til utlandet for opphugging, at fartøyet er hugget, forlist eller tilintetgjort, er også slettelsesårsaker. Se sjøloven § 28.

Sletting fra Skipsbyggingsregisteret (BYGG)

Skip og byggekontrakt som er innført i skipsbyggingsregisteret, skal slettes når skipet leveres fra verkstedet, eller, dersom verkstedet har bygd for egen regning, når skipet settes i fart. Går skip under bygging tapt, skal det slettes. Tilsvarende gjelder byggekontrakt som bortfaller.
Se sjøloven § 32.

Melding om sletting skal sendes registeret snarest mulig og senest innen 30 dager jfr. Sjølovens § 13.
Vennligst velg aktuell side for dokumentasjonskrav ved sletting av fartøy fra NIS/ NOR eller BYGG.

Til toppen