Eierendring NOR 15 m og mer

 • Publisert: 10.05.2016

Se dokumentasjonskravene for den formelle registreringen her. Uttømmende liste følger under innholdsfortegnelsen.

1. Er det registrert pant på fartøyet?

Det er vanlig at pantene er registrert med forbehold: "forbud mot salg og ytterligere pantsettelse". Banken/ panthaver må enten samtykke til salget eller slette pantet. Dette gjøres ved påtegning på originaldokumentet. Kontakt selgers bank for innsending av originalt pantedokument.

2. Skipsskjøte

Selger fyller ut skjøtet, KR-0020, og signerer med forpliktende underskrift. Hvis selskap: iht. signaturbestemmelser i firmaattest.

Selgers underskrift bekreftes deretter av:

 • to myndige personer bosatt i Norge
 • advokat /advokat fullmektig
 • statsautorisert/registrert revisor eller
 • notarius publicus

Kjøper og hans nærmeste familie kan ikke opptre som vitner.

Bekreftelse av signatur hvis utenlandsk selger

Skjøtet må notarialbekreftes og deretter legaliseres eller påføres Apostille. Notarius Publicus skal bekrefte:

 • utsteders identitet
 • at utstederen er over 18 år
 • hvis selger er et selskap eller organisasjon: at vedkommende har signaturrett.

Notarens underskrift bekreftes deretter av enten:

 • lokale myndigheter ved påføring av Apostille eller av
 • norsk utenriksstasjon (ambassade/konsulat) ved legalisering.
  Notarbekreftelser fra de nordiske landene er unntatt fra dette kravet.

Forskrift om registrering av skip i norsk ordinært skipsregister § 18 definerer hvem som kan bekrefte underskrifter.

Skjøtet må sendes inn med alle signaturer i original

En elektronisk kopi kan legges til grunn ved registrering. Endelig registrering er avhengig av mottak av originaldokumentet innen tre uker fra dagbokføringsdato.

3. Melding om endring

Bruk skjema for endringsmelding, KR-0008. Ny eier signerer med forpliktende underskrift. Hvis selskap: iht. signaturbestemmelsene i firmaattesten. Send det signerte skjemaet til post@nis-nor.no. Originalen skal ikke ettersendes.

4. Eiers nasjonalitet

Sjøloven § 1 setter krav til eiers nasjonalitet. For å sikre at eier fyller kravene må en egenerklæring sendes inn. Dersom eier ikke er norsk er det representanten som skal erklære sin nasjonalitet jf. punkt under. For privatpersoner er det tilstrekkelig å fylle ut skjemaet «melding om registrering». Øvrige juridiske personer bes velge riktig skjema, KR-0001 – KR-0007. Skjemaet signeres med forpliktende underskrift og sendes til post@nis-nor.no.

Dersom eier tilfredsstiller vilkårene i sjøloven § 1, tredje ledd (EØS borger eller selskap) og ikke er bosatt i Norge skal også følgende sendes inn:

For selskap: Driftsavtale for å underbygge at fartøyet inngår som ledd i en økonomisk virksomhet som er etablert i Norge, og at skipet drives fra Norge. Benytt gjerne BIMCO's standardavtale. En bekreftet "rett kopi" sendes til post@nis-nor.no. Gjelder ikke for fritidsfartøy.  

For selskap og privatpersoner: Norsk representant oppnevnes på  skjema KR-0060. Representanten må tilfredsstille nasjonalitetsvilkårene i sjøloven § 1 og bekrefter det ved å fylle ut "Erklæring om Nasjonalitet" som skissert over. Send begge skjema til post@nis-nor.no.  

Dersom eier ikke tilfredsstiller nasjonalitetsvilkårene i sjøloven § 1 

Dispensasjon kan oppnås. Send søknad til Nærings- og fiskeridepartementet, Maritim avdeling.

Selskapet er registrert i utlandet

Krav til selskapsdokumentasjon. Kontakt oss for nærmere informasjon om øvrige dokumentasjonskrav.

5. Skal fartøyet endre navn?

For registreringspliktige fartøy på 15 meter eller mer må ønsket navn godkjennes, jfr. Forskrift om skips navn, kjenningssignal og hjemsted mv. Søknad om navneattest, KR-0019 sendes til post@nis-nor.no. Søknaden skal ikke ettersendes i original.

6. Fiskefartøy?

Fiskeridirektoratet må sende en elektronisk kopi av bekreftelse på tildelt fiskerimerke direkte til Skipsregisteret.

7. Skal det registreres nytt pant?

Det kan sendes inn sammen med øvrige dokumenter for dagbokføring sammen med skjøtet

8. Gebyr (-er) per 1. januar 2019

Kr. 2 100, - per samtykke
Kr. 2 100, - for skjøte
Kr. 2 453, - per pantedokument (nytt) som skal registreres.
Faktura sendes ut i etterkant. Fakturamottaker bes fylle ut skjema for betalingsinformasjon, KR-0070 slik at vi fakturerer riktig og sende det til  post@nis-nor.no. Originalen skal ikke ettersendes.

I tillegg kommer gebyr- og timesatser for førstegangs- og årsgebyr basert på skipets lengde/ nettotonnasje samt andre gebyrer for, f.eks., dispensasjonssøknader og særskilte sertifikater jf. Sjøfartsdirektoratets gebyrtariff/ gebyrforskrift.

9. IMO krav

ISM-ansvarlig selskap

ISM-koden (International Safety Management Code) legger ned overordnede regler for sikker drift av skip. Hvilke skip som er omfattet er definert i forskrift om sikkerhetsstyringssystem på norske skip og flyttbare innretninger. Alle bilferger er i utgangspunktet å anse som ro-ro skip (selv om det i målebrevet kun står bilferge), Hvis usikker: ta kontakt med aktuell fagavdeling.

Skjem for oppnevning av ISM-ansvarlig, KR-0014 bes benyttet. Dette signeres av begge parter og send direkte til avdeling Skipsregistrene med partenes signaturer i original.

Continuous Synopsis Record- CSR

Alle passasjer- og lasteskip over 500 GRT i internasjonal fart skal ha et arkiv med utstedte CSR dokumenter om bord.  IMO har utarbeidet et standard formular med 16 punkter.

Når det inntrer endringer i ett av punktene skal det meldes til flaggstaten på FORM 2, KR-IMO-02.
Vennligst merk at hvert eneste CSR dokument skal ha vedheftet en FORM 3, KR-IMO-03, indeks over meldte endringer til det spesifikke dokumentet.

Det er ikke krav til innsending av FORM 2 eller FORM 3 i original.

Se IMOs liste over hvilke sertifikater og dokumenter som skal befinne seg om bord.

10. Nasjonalitetsbevis/ Midlertidig Nasjonalitetsbevis

Befinner fartøyet seg i utlandet ved overlevering?

Skipsregistrene sender instruks til nærmeste utenriksstasjon om å utstede et midlertidig bevis så snart registrering her funnet sted. Fartøyet vil på den måten få en original om bord før det forlater havn. Gi oss nødvendig informasjon, gjerne på skjema KR-0011 (engelsk).
En elektronisk kopi av det signerte dokumentet sendes til post@nis-nor.no. Originalen skal ikke ettersendes.

Endelig Nasjonalitetsbevis

Utstedes av Skipsregistrene i etterkant jf. sjøloven § 5. 

11. Viktig å vite

Innsending av originale pantedokumenter og skjøter

Vennligst ikke send inn mer enn 3 uker før planlagt dagbokføring. "Dagbokføring": se sjøloven § 14.
Innsender må bekrefte at dokumentet skal deponeres i påvente av nærmere instruks eller til all nødvendig dokumentasjon er mottatt. Det skal samtidig bekreftes at det er forventet å skje innen 3 uker.
Alternativt vil Skipsregistrene returnere originalene i uregistrert stand.Sjøloven: § 14. Fremgangsmåte mm, § 16. Registreringsnektelse

Alle dokumenter knyttet til registreringen må sendes direkte til avdeling Skipsregistrene

Sjøfartsdirektoratet avdeling Skipsregistrene
Postboks 73 Nygårdstangen
5838 BERGEN

Vi ber om at originaldokumenter i størst mulig grad sendes registrene samlet.

Ta kontakt og vi vil guide deg gjennom registreringsprosessen

Tlf. 55 54 12 50

post@nis-nor.no

12. Husk også å søke om fornyelse av fartøysertifikater

Les mer om de ulike sertifikatene her. Send en epost og anmerket årsak for søknaden til postmottak@sdir.no:

 • Bemanningssertifikat: Skisser også eventuelle endringer i bemanning.
 • Bunkerkonvensjonssertifikat (CLB): Legg ved kopi av nytt forsikringsbevis. Nytt CLB sertifikat vil bli utstedt så snart registrering har funnet sted.
Til toppen