1. januar i 2015 trådte innstrammede regler om svovelinnhold i drivstoff i kraft. Per 1. november 2015 har Sjøfartsdirektoratet gjennomført inspeksjoner og tatt prøver av drivstoffet om bord på 164 fartøy. Sju av prøvene avdekket at drivstoffet som var i bruk om bord, hadde for høyt svovelinnhold. Sjøfartsdirektoratet har så langt fattet tre vedtak om overtredelsesgebyr grunnet bruk av ulovlig drivstoff i norsk farvann. Størrelsen på gebyrene spenner fra 100 000 til 250 000 kroner.

Felles for de tre sakene er at skipene kom nordfra og krysset grensen for lavutslippsområdet ved den 62. breddegrad uten å skifte til lovlig drivstoff i tide, med den konsekvens at utslippskravene ikke ble overholdt ved entring av lavutslippsområdet.

Overtredelsenes omfang i sakene som til nå har vært avdekket, har vært av begrenset omfang, og det er forventet at nivåene på overtredelsesgebyrene vil øke hvis det avdekkes enten brudd på større fartøy eller forhold med høyere alvorsgrad.Link til Navigare

 

Grense ved 62. breddegrad

Grensen for skip som seiler innenfor lavutslippsområdet (ECA), er nå på 0,10 prosent, mot 1,00 prosent som gjaldt tidligere. Lavutslippsområdet i Nordsjøen dekker hele det norske farvannet sør for 62. breddegrad. Nord for 62. breddegrad kan man fortsatt benytte drivstoff med maksimalt 3,50 prosent svovel.

Når fartøy er ved kai, gjelder EU-reglene om 0,10 prosent uansett om fartøyet befinner seg innenfor eller utenfor lavutslippsområdet. EU-reglene pålegger også fartøy i rutegående trafikk å benytte et drivstoff med maksimalt 1,00 prosent svovel. I tillegg er Østersjøen et eget lavutslippsområde, samt et område i Nord-Amerika som dekker det meste av kystlinjen til USA og Canada.

Viktig miljøtiltak

Bakgrunnen for de nye reglene om svovel var et ønske om å få ned utslippene av svoveloksider i noen av de mest trafikkerte områdene i Europa. Det er antatt at reduksjonen fra 1,00 prosent til 0,10 prosent vil stanse veksten en har sett tilknyttet utslipp i disse områdene, hvor utslippene av svoveloksider fra internasjonal skipsfart har fordoblet seg fra 1990 til 2010. Det er rapportert om en nedgang på hele 66 prosent når det gjelder utslipp av svoveloksider etter at reglene om maksutslipp ved kai innenfor EU trådte i kraft i 2010.

De nye kravene til svovelinnholdet i drivstoffet har ført til økte kostnader for rederiene. Det er en betydelig prisforskjell mellom høysvoveldrivstoff (HSFO) og lavsvoveldrivstoff (LSFO), slik at en effektiv håndheving av reglene er viktig for å sikre like konkurransevilkår for næringen.

Les mer i Sjøfartsdirektoratets tidsskrift Navigare