I 2019 kantret den 28-fots store arbeidsbåten Smolten med to røktere om bord, på vei hjem fra et oppdrettsanlegg. To timer senere ble den kantrede båten og en av de savnede funnet. Den andre personen er fortsatt savnet. SHK har kommet med fire sikkerhetstilrådninger etter ulykken.

Vær- og sjøbegrensninger 

Servicefartøyene som brukes i havbruksnæringen er ofte relativt små, og kan være sårbare i dårlig vær. Hendelser vi har registrert viser behov for at båtens værbegrensninger blir gjort enda bedre kjent i den daglige driften. Opplæring av egne ansatte er et viktig tiltak for å bedre sikkerheten i driften av fartøyene. Det må videre gjøres risikovurderinger og seilasplanlegging i forkant av seilas, med utgangspunkt i eget fartøy og egenskapene dette har. Dette har også SHK omtalt i rapport 2021-04 om Smolten.


Risikovurderinger gir god sikkerhetskultur 

Det er viktig at rederiene er i stand til å foreta gode risikovurderinger, og involverer fartøyets mannskap, slik at de blir klar over hvilke risikoer de står overfor. Økt risikobevissthet og eierskap til arbeidet ombord, vil redusere risiko. Dette oppnås gjennom systematisk sikkerhetsarbeid med involvering fra både mannskaper og ansatte på land. Det er også viktig at prosedyrer, risikovurderinger og lignende ikke bare ligger i en perm eller i et datasystem. Etterlevelse og kontinuerlig forbedring av det en har skrevet ned, gir økt eierskap og sikkerhet, og dette fører forhåpentligvis også til færre ulykker.

Fartøyets utrustning 

Nødvendig utstyr for sikker drift, varsling og redning må alltid være på plass før avgang. Sjøfartsdirektoratet sine krav til utrustning av et mindre fartøy gir et minimum av det som må være om bord. Dersom det tas om bord mer enn det som kreves, er det viktig at utstyr øker sikkerheten, og at bruken er kjent. Utstyret må være installert i samsvar med produsentens anbefalinger.


Opplæring 

Alle som skal jobbe om bord som fast mannskap eller vikarer, må alltid sikres rett opplæring og praktisk utsjekk. Gode øvelser for å sikre beredskap gir en ekstra sikkerhet om bord. Kjennskap til og kunnskap om det som er nevnt i tekst over her, er et godt utgangspunkt. I tillegg kommer kompetanse som kreves i henhold til kvalifikasjonsforskriften for fører og mannskap, og med det utstyr og den driften som fartøyet skal ha i daglig drift.

Se også Læring av ulykke i havbruksnæringen - Sjøfartsdirektoratet


God seilas!