I direktoratets ulykkesstatistikk skilles det mellom personer som blir skadet som følge av arbeidsuhell om bord, og de som blir skadet i forbindelse med skipsulykker. I 2019 registrerte Sjøfartsdirektoratet 45 personer som ble skadd i skipsulykker blant norskregistrerte næringsfartøy. Dette er mer enn en dobling fra 2018. Dette skyldes maskinhavariet til Viking Sky da 22 personer ble skadd. I tillegg var det flere skadde i kontaktskaden til Oslo XI samt i forbindelse med grunnstøtingen til Stadt Sløvåg.

– Dette viser at når vi nå har hatt en nedgang i antall skadde i forbindelse med skipsulykker, vil enkelthendelser med flere skadde vise igjen på statistikken. I forhold til Viking Sky viser tallene at det ble utført en profesjonell redningsoperasjon både fra mannskapet om bord på fartøyet og redningsmannskapene på helikopteret. Under de rådende forhold kunne det raskt blitt flere skadde og kanskje også omkomne. Heldigvis gikk det etter forholdene bra, sier fungerende sjøfartsdirektør Lars Alvestad.

Grunnstøting og kaikontakt

Tall for skipsulykker viser at det fortsatt er grunnstøting og kontaktskade med kai m.m som er hyppigste årsak til ulykker.

Tidligere i år gikk Sjøfartsdirektoratet ut med tall som viste at ingen yrkesfiskere omkom på sjøen i 2019. For den øvrige næringsflåten mistet dessverre tre personer livet. To av dem omkom i forbindelse med kantring/stabilitetssvikt mens den tredje døde som følge av en fallulykke. Fra 2015 til 2018 har antall omkomne ligget mellom sju og ti personer årlig. Flertallet av disse var yrkesfiskere.

– Ingen skal miste livet

– Vårt mål er at ingen skal miste livet som følge av arbeid om bord. Det har vært en positiv utvikling over flere år, hvor rederiene har gjort en god innsats med sitt sikkerhetsfokus. Dette ser vi på tallene knyttet til fiskefartøy i 2019, og vi hadde også håpet på null omkomne i den øvrige næringsflåten, sier Alvestad.

Totalt 15 skipsulykker med forlis ble registrert i 2019. Også det et område med en positiv utvikling. Alvestad påpeker at den positive trenden også er viktig i forhold til antall skadde og omkomne, etttersom et forlis utgjør en stor risiko og potensiale for at noen skades eller omkommer.