Dette er en videreføring av fjorårets fokusområde og et resultat av at en ser behov for å sikre at igangsatte tiltak får større effekt før nytt fokusområde velges.

- Det er flere grunner til at vi har valgt å videreføre innsatsen på miljøsiden. Godt miljøarbeid tar tid å gjennomføre. Flere av tiltakene Sjøfartsdirektoratet jobber med er knyttet til regelverksarbeid, og vi trenger tilstrekkelig tid for å sikre en best mulig gjennomføring. Dermed viderefører vi miljø som en satsing også i 2020, sier fungerende sjøfartsdirektør Lars Alvestad.

Sjøfartsdirektoratets hovedoppgave er sikkerhet for liv, helse, miljø og materielle verdier for fartøy med norsk flagg, og utenlandske fartøy i norsk farvann. For å oppnå best mulig resultater er det viktig for direktoratet å prioritere.

Risikovurdering

Som et ledd i dette arbeidet gjennomfører Sjøfartsdirektoratet hvert år en risikovurdering av flåten. Denne vurderingen bygger blant annet på ulykkesstatistikk, flåtesammensetning, bevegelsesmønster, tilsynsfunn, rapporter fra Havarikommisjonen og bekymringsmeldinger. I tillegg har direktoratet lagt ned betydelige ressurser i å gjennomføre en spørreundersøkelse av maritimt personell, som har mottatt i overkant av 10 000 besvarelser.      

Sjøfartsdirektoratets fokusområde skal gjennomsyre hele organisasjonen, og være ledende for hvordan vi jobber. Et konkret eksempel på dette er inspektørens sjekklister. Hvert år utstyres inspektørene med egne kampanjesjekklister som tas med på våre inspeksjoner. Dette er en viktig og konkret del av arbeidet med å sette ett årlig fokusområde.

-Vil vi fange opp de som bryter regelverket, samtidig som vi tror at publisering av sjekklisten vil kunne hjelpe rederi å identifisere eventuelle problemområder, og ta en opprydning før våre inspektører kommer om bord, sier Alvestad.

Positiv trend

I starten av september gjennomførte Sjøfartsdirektoratet en fagdag om miljøproblematikk. Her samlet direktoratet omlag 100 fagfolk på tvers av en rekke ulike underavdelinger. Deltakerne ble delt inn i grupper, og fikk i oppgave å se på ulike problemstillinger knyttet til fokusområdet. Noen eksempler på tema som ble løfter i gruppearbeidet var kjemikalier, mottaksanlegg, skipsavfall, kloakk, og energieffektivisering. Dette gruppearbeidet vil danne grunnlag for flere konkrete miljøprosjekter for Sjøfartsdirektoratet gjennom året som kommer.

Sjøfartsdirektøren er klar på at vi nå ser en tydelig og positiv trend i at miljø nå blir viktigere – både i direktoratet, men ikke minst ute hos direktoratets kunder.

- Dette tror vi vil gi stor positiv effekt i årene som kommer. Det vil være ett av mange viktige bidrag for å nå klimamål, men også for å sikre ren luft og et renere hav.

Les mer om fokusområdet her.