Veiledningen er primært ment som en støtte for rederier som er i ferd med å implementere sikkerhetsstyringssystem i sin drift eller har kommet godt i gang med dette. Veiledningen gir råd om hvordan et styringssystem for sikkerhet kan etableres, vedlikeholdes og videreutvikles.

Veiledningen er delt inn i to hoveddeler:

  • I første kapittel finner du en generell introduksjon til sikkerhetsstyring, begreper og gode råd for hvordan du bør gå fram.
  • I andre del finner du kommentarer til de enkelte paragrafene i forskrift om sikkerhetsstyring for mindre lasteskip, passasjerskip og fiskefartøy mv.

Selve forskriften finner du i sin helhet til slutt i dokumentet. Innholdet i forskriften berører ikke fartøy som allerede i dag har krav om et ISM sikkerhetsstyringssystem etter gjeldende ISM-forskrift.

Forskriften medfører ikke krav til sertifisering eller ekstern revisjon. Sjøfartsdirektoratet vil føre tilsyn med rederienes sikkerhetsstyringssystem på samme måte som med andre krav som stilles til fartøyet.

Rederiet bestemmer omfanget

Innholdet i sikkerhetsstyringssystemet må oppfylle minimumskrav som stilles i regelverket, men også de krav som rederiet selv bestemmer skal gjelde for egen organisasjon (selvpålagte krav). Det er verdt å understreke at det i stor grad er opp til det enkelte rederiet å vurdere hvoromfattende et system skal være. Omfang vil variere med fartøyets størrelse, utforming og hvilke arbeidsoperasjoner som utføres om bord.

Det finnes ingen fasit i hvordan et sikkerhetsstyringssystem skal se ut, men vi håper at veilederen kan være med å klargjøre en del spørsmål og være til hjelp. Det er mange rederier som har funnet gode løsninger på sikkerhetsstyring som kan være til inspirasjon for andre. I tillegg er det flere forsikringsselskap og organisasjoner som tilbyr mal for sikkerhetsstyring til sine kunder/ medlemmer.

Ta kontakt med oss i Sjøfartsdirektoratet om du trenger ytterligere veiledning.

Last ned veileder som pdf

Den kan også bestilles i trykket versjon ved henvendelse til post@sdir.no

 

For mer informasjon om forskriften , se rundskriv RSR 17/2016