Alt tyder på at koronapandemien med påfølgende restriksjoner vil pågå i lang tid fremover. Sjøfartsdirektoratet har derfor valgt å utvide muligheten for fjerntilsyn til å gjelde alle revisjoner og tilsyn for SMC, ISPS og MLC i tilfeller hvor fysiske tilsyn om bord eller rederikontor ikke er mulig på grunn av smittefare eller restriksjoner.

Sjøfartsdirektoratet gir de anerkjente klasseselskapene samme mulighet til å utføre fjerntilsyn for skip og rederier som de har delegert sertifisering for.

Følgende tilsyn kan gjennomføres som fjerntilsyn:

  • Fornyelses- og årlig DOC revisjon på rederikontor
  • Fornyelses- og mellomliggende SMC revisjon om bord i skip
  • Fornyelses- og mellomliggende ISSC verifikasjon om bord i skip
  • Fornyelses- og mellomliggende MLC inspeksjon om bord i skip
  • Verifikasjon for midlertidig SMC, DOC, ISSC og MLC
  • Tilleggsrevisjoner

Begjæring av tilsyn sendes på vanlig måte, og Sjøfartsdirektoratet vil ta en beslutning om det er mulig å gjennomføre tilsynet som fjerntilsyn.

Fjerntilsyn vil kreve bruk av digitale løsninger som telefon, Skype, Teams, videooverføring etc. Rederi må sørge for å kunne presentere dokumentasjon elektronisk ved for eksempel pålogging, epost, direktefilming eller deling av skjerm.
Denne muligheten gjelder inntil videre.

Fortsatt mulighet for utsatt frist

Dersom fjernrevisjon ikke kan gjennomføres, gis det en forlengelse på 3 måneder som tidligere informert om.

Alternative metoder for oppfyllelse av krav til internrevisjoner

ISM 12.1, ISPS-koden del A 9.4 punkt 8 «procedures for auditing the security activities» og 9.4.1 stiller krav til gjennomføring av internrevisjoner som kan være vanskelige å gjennomføre mens koronapandemien (covid-19) pågår.

Sjøfartsdirektoratet har derfor besluttet at rederier kan gjennomføre internrevisjon for både ISM og ISPS som fjernrevisjon ved bruk av digitale løsninger for kommunikasjon, og deling av data, og eventuelt med bistand fra personell om bord.

Rederiet må gjennomføre risikovurdering

Det er ikke krav til godkjenning fra Sjøfartsdirektoratet, men det forutsettes at rederiet gjennomfører en risikovurdering av metoden for fjernrevisjon.

I tillegg må det utvikles en dokumentert fremgangsmåte for alternativ metode for internrevisjon. Dersom det ikke lar seg gjøre å bruke alternative metoder, vil internrevisjon med frist innen 31.12. 2020 få en forlengelse på 3 måneder.

Ved overskridelse av tolvmånedersintervallet for internrevisjon skal dette registreres i avvikssystemet og behandles iht. selskapets interne prosedyre for avviksbehandling.