Dette innebærer at ordningen nå utvides til å omfatte utlendinger som skal utføre driftskritisk vedlikehold på landanleggene i petroleumsvirksomheten; dvs. på

  • Kårstø
  • Mongstad
  • Kollsnes
  • Sture
  • Nyhamna
  • Tjeldbergodden
  • Melkøya

Disse anleggene er en del av en produksjonskjede som starter med de produserende felt på norsk kontinentalsokkel.

Det er i dag unntak fra innreiserestriksjonene for utlending som arbeider offshore på flyttbar eller fast innretning, jf. innreiserestriksjonsforskriften § 3 bokstav h.

Med denne utvidelsen vil det også bli anledning til å søke om unntak for utlendinger som arbeider på landanleggsdelen av produksjonskjeden.

Utvidelsen av det søknadsbaserte unntaket fra innreiserestriksjonene har derfor til formål å sikre at utenlandsk arbeidskraft som er helt nødvendig for å gjennomføre driftskritisk vedlikehold kan gis adgang til landet. Alle øvrige krav til innreise og opphold gjelder uendret.

Utvidelsen av Sjøfartsdirektoratets søknadsordning kommer i tillegg til utlendinger med teknisk kompetanse som gjør arbeid som er strengt nødvendig for å opprettholde aktiviteten i norske virksomheter.