I juli i år ba departementet Sjøfartsdirektoratet komme med forslag til tiltak for å redusere utslipp fra skip i verdensarvsfjordene. Dette ble fulgt opp fra direktoratets side med en prosjekt- og fremdriftsplan, som ble oversendt Klima- og miljødirektoratet 4.september i år. Nå utvides dette arbeidet til også å gjelde utslipp av kloakk fra skip langs hele norskekysten.

- Vi er positive til at departementet ønsker å redusere miljøbelastningen fra skipsfarten. Regelverket for kloakk er utdatert og ble utformet i en tid hvor husstandene slapp urenset kloakk rett ut i sjøen og utslipp fra skipsfart ville ikke utgjøre noen vesentlig forskjell, sier Bjørn Pedersen, som er avdelingsdirektør for Regelverk og internasjonalt arbeid i Sjøfartsdirektoratet.

I følge det internasjonale regelverket for begrensning av kloakkutslipp fra skip, MARPOL vedlegg IV, må større skip i internasjonal fart som ikke har et kloakkrenseanlegg ombord slippe ut urenset kloakk minst 12 nautiske mil fra land. I Norge er det nå lempeligere utslippskrav nord for Lindesnes, noe som betyr at de samme skipene kan slippe ut kloakken 300 meter fra land. Sjøfartsdirektoratet bes nå i oppdraget fra KLD om å gjennomføre de internasjonale kravene i områdene hvor det i dag er lempeligere krav, deriblant rundt Svalbard.

Målet er at en klarer å gjennomføre regelendringene innen utgangen av 2018.