Sjøfartsdirektoratet har hatt på høring et forslag om endring av forskrift om kvalifikasjoner og sertifikater for sjøfolk. Fristen for å komme med høringsinnspill går i utgangspunktet ut 21. november. Vi har de siste dagene fått en del henvendelser med ønske om utsatt høringsfrist. For oss er det viktig å få belyst saken skikkelig, og la de berørte partene få vurdere forslaget grundig. Vi utvider derfor høringsfristen til 8. desember 2017.

De fleste høringsinnspillene omhandler forslaget om å innføre to nye sertifikatklasser, D6 og D7. Sjøfartsdirektoratet trenger tid til å gå grundig gjennom de innspillene som er kommet, og vi ser at vi ikke kommer til å fastsette endringen knyttet til D6 og D7 fra 1.1.2018, slik det er indikert i høringsbrevet.

Når det gjelder de øvrige forslagene til endring i kvalifikasjonsforskriften, vil vi prioritere å få fastsatt disse fra 1.1.2018 som tidligere indikert.