Særlig gjelder dette rederier som benytter ulike applikasjoner for å rapportere ved hjelp av APIer. Men også manuell rapportering ved innlogging i SSNN har vist seg å by på uventede utfordringer etter at regelverket trådte i kraft.

Sjøfartsdirektoratet har i dialog med Kystverket blitt opplyst om at en del av årsaken til dette nå skal være løst, men at det fremdeles gjenstår arbeid blant annet med å gjøre tilgjengelig tilstrekkelige lokasjoner for registrering av spesifiserte anløp.

Som en følge av disse utfordringene, har Sjøfartsdirektoratet besluttet inntil videre ikke å håndheve rapportering av antall ombordværende eller personopplysninger til SSNN overfor de rederier som fremdeles opplever utfordringer. Det forutsettes imidlertid at berørte rederier i mellomtiden følger forskriften slik den lød før endringene i 2023.

Se utdrag fra tidligere gjeldende forskrift:

  • 5 Opptelling

(1) Skipsfører skal før skipets avgang sørge for at alle personer om bord blir opptalt, og at skipet ikke har flere personer om bord enn det skipets sertifikat tillater.

 (2) Antallet personer om bord skal før avgang meldes til fører eller ansvarshavende vaktoffiser på bro. Antallet personer om bord skal før avgang også meldes til rederiets registeransvarlige eller rederiets landbaserte registreringssystem. For skip som går i rutefart i fartsområde 2 eller mindre hvor overfarten mellom de enkelte havnene ikke overstiger 60 minutter, er det likevel ikke krav om en registeransvarlig eller et landbasert registreringssystem

6 Registrering

(1) På passasjerskip som foretar reiser hvor de enkelte strekningene er på 20 nautiske mil eller mer, skal følgende opplysninger om alle personer om bord registreres:

    1. etternavn
    2. fornavn eller initialer
    3. kjønn
    4. alderskategori (voksen, barn eller spedbarn), alder eller fødselsår.

(2) Dersom en passasjer ber om det skal rederiet forsikre seg om at opplysninger som er nødvendige for særlig behandling eller bistand i ulykkestilfeller registreres og meddeles skipets fører før avgang.

(3) Opplysningene som er nevnt i første ledd skal være innhentet før avgang, og skal rapporteres til rederiets registeransvarlige eller rederiets landbaserte registreringssystem, senest 30 minutter etter avgang.

Skal være løst innen 4 til 8 uker

Kystverket anslår at utfordringene trolig vil være løst innen 4-8 uker. Sjøfartsdirektoratet utsetter derfor håndheving av kravene til 1. juli 2024. Forskriftskravene vil fortsatt kunne bli tema under tilsyn. Forutsatt at rapporteringspliktene følges i den form som var gjeldende frem til 9. oktober 2023 (se utdrag ovenfor), skal rederier som er berørte av de tekniske utfordringene som skissert imidlertid ikke lenger få pålegg eller avvik som følge av manglende rapportering i SSNN før 1. juli 2024.

Det forventes at berørte rederier selv holder seg oppdatert om utviklingen. Herunder kan det abonneres på nyhetsbrev fra Kystverket hvor relevant informasjon vil bli sendt ut. Merk at løsningen i SSNN må tas i bruk så snart den er funksjonell, også om dette skjer før 1. juli 2024.

Spørsmål om bruken av SSNN kan rettes til Kystverket ved behov. Kystverket mottar mange henvendelser fra systembrukere, og det anmodes derfor om at hvert rederi sender inn eventuelle henvendelser samlet for en mest mulig effektiv besvarelse.

Spørsmål om tolkning og anvendelse av regelverket skal rettes til Sjøfartsdirektoratet. Søknader om dispensasjoner skal også rettes til Sjøfartsdirektoratet.