Alt mannskap om bord skal ha gyldige arbeidsavtaler i tråd med skipsarbeidsloven (sal.) § 3-1 første ledd. Arbeidsavtaler skal ikke anses for å være automatisk utvidet på samme måte som den generelle forlengingen Sjøfartsdirektoratet har gitt noen sertifikater og helseattester i dispensasjon datert 7. februar 2020.

Dersom arbeidsavtaler blir utgått på grunn av manglende mulighet for mannskapsskifte, så skal det inngås nye arbeidsavtaler med sjøfolkene dette gjelder. Dette er for å sikre at sjøfolkene faktisk har sagt seg villig til å være lenger om bord.

Hovedregelen for arbeid om bord på norske skip er at arbeidstaker skal ansettes fast etter sal. § 3-4 første ledd. Avtale om midlertidig ansettelse kan likevel inngås i visse tilfeller.

Arbeidstaker kan ansettes midlertidig for et bestemt tidsrom, for en bestemt reise eller for arbeid av forbigående varighet, når arbeidets karakter tilsier det, jf. § 3-4 første ledd bokstav a. Etter første ledd bokstav b kan midlertidig ansettelse inngås for arbeid som utføres i stedet for en annen eller andre.

Etter bokstav a og b kan det derfor inngås ny arbeidsavtale som gjelder for et kortere tidsrom, til en bestemt havn eller til mannskapet kan avløses av andre.

For NIS-skip kan imidlertid sal. § 3-4 fravikes i tariffavtale, jf. NIS-loven § 8. Sjøfartsdirektoratet har ikke oversikt over i hvilken grad dette er gjort. Sjøfartsdirektoratet har heller ikke tolkningskompetanse på tariffavtaler, dette er et forhold mellom avtalepartene. Dersom det er tvil om hvordan situasjonen kan håndteres innenfor rammen av gjeldende tariffavtale må derfor det enkelte rederi ta kontakt med en av tariffavtalens parter for en eventuell vurdering og tolkning.

Vi gjør oppmerksom på at mangel på gyldig arbeidsavtale for en eller flere i mannskapet i de fleste tilfeller vil medføre tilbakehold av skipet.