De ubemannede fartøyene går både over og under havflaten, og skal samle inn data i regi av forskningsinstitusjonen Akvaplan-niva i Tromsø. Et tilsvarende forskningsprosjekt i fjor høst mellom Sandnessjøen og Bodø ga ingen negative tilbakemeldinger fra skipsfarten. Fartøyene er inntil 3 meter lange og veier mindre enn 60 kilo.

Se detaljer om seilingsområde mm (PDF)

GLIDER – ubemannede havgående forskningsplattformer

Prosjektet "GLIDER – ubemannede havgående forskningsplattformer" er finansiert av Norges Forskningsråds program DEMO2000 og av havindustrien. Det tre-årige prosjektet ledes av Akvaplan-niva i Tromsø. 2018 er det andre året ubemannede fartøy tas i bruk. 

De tre ubemannede havgående og dynamiske fartøyene (droner) er en dykkende Seaglider™produsert av Kongsberg Maritime), en Sailbuoy (produsert av Offshore Sensing) og en Wave Glider (operert av Maritime Robotics). De to sistnevnte går i havoverflaten. Fartøyene er svært energieffektive og drar nytte av bølger, vind og solenergi.

Plattformene, som programmeres og styres fra land, vil være utstyrt med utvalgte sensorer for innsamling av kjemiske, fysiske og biologiske data fra havet, og værdata. Det vil blant annet foretas kontinuerlige målinger av vær, bølger, havstrøm, temperatur, saltholdighet, vannmassenes innhold av O2 og CO2 og pH, havforsuring, algeproduksjon, dyreplankton og fiskeyngel samt marine pattedyr.

Slik vil man kunne samle inn store mengder miljødata med stor spredning i tid og rom sammenliknet med tradisjonelle innsamlingsmetoder. Ved å bruke denne teknologien vil datainnsamlingen bli mer fleksibel og kostnadseffektiv. Dette vil gi både lange tidsserier og mulighet for kontinuerlig miljøovervåking.

Store datamengder og analyser tilpasset marked og brukere

Data gjøres tilgjengelig for ulike sluttbrukeres behov, enten dette er petroleumsnæringen, fiskerinæringen, akvakulturnæringen eller gruvenæringen, offentlige myndigheter eller forskningssektoren.

Målet er å tilby grunnlagsdata for operasjonskonsesjoner, og profesjonelle løsninger for industrier og andre miljøer som opererer i marine områder, samt å øke kunnskapsnivået om det marine økosystemets struktur og funksjon. Sist men ikke minst vil data innsamlet gjennom prosjektet kunne anvendes som data til forbedring av eksisterende økologiske- , havstrøms- og meteorologiske modeller.

Partnere

Partnere i prosjektet er Akvaplan-niva, Metereologisk Institutt, NIVA, UiT Norges arktiske universitet, Nord Universitet, Kongsberg Maritime, SIMRAD, Maritime Robotics, Offshore Sensing AS, Christian Michelsen Research, Aanderaa, og ConocoPhillips