Vi arbeider med sikte på at den nye forskriften om dykking fra skip skal gjelde fra 1. januar 2020. Dette betyr at de nye reglene om dykking i kapittel 26 i forskrift om utførelse av arbeid etter arbeidsmiljøregelverket, også vil gjelde for dykkere innen sjøfart fra samme tidspunkt. Vi oppfordrer rederiene til å fortsatt innrette seg på at disse reglene vil tre i kraft.

Bakgrunn

Sjøfartsdirektoratet og Arbeidstilsynet har på oppdrag fra Nærings- og fiskeridepartementet og Arbeids- og sosialdepartementet foreslått endringer i regler for dykking fra skip. Forslaget var på høring i perioden 29. april til 29. juli 2019. Det var 39 høringsinstanser som svarte på høringen, hvorav sju ikke hadde merknader.

Forslaget går ut på å endre arbeidsmiljølovens virkeområdebestemmelse for å gjøre det tydeligere om et arbeidsforhold faller inn under arbeidsmiljøloven eller sjøfartslovgivningen. Samtidig er det foreslått å presisere virkeområdet for de som har sitt arbeid om bord på skip og er involvert i dykkeoperasjoner, i forskrift om skipsarbeidslovens virkeområde. For å styrke dykkernes vern inneholdt høringen også forslag til en forskrift om dykking fra skip som speiler dykkerreglene gitt under arbeidsmiljøloven. Forskrift om arbeidstiden og arbeidstidsordningen for arbeidstakere som er involvert i dykkeoperasjoner er foreslått opphevet og delvis erstattet av en ny bestemmelse om arbeidstid i eksisterende forskrift om arbeids- og hviletid på norske skip.

Mange og varierte høringssvar

Høringssvarene viser at næringen har ulikt syn på forslaget. De aller fleste gir uttrykk for at det er positivt med harmonisering, like konkurransevilkår og klarere regler, men noen stiller spørsmål til om forslaget i tilstrekkelig grad er klargjørende. En del av høringsinstansene er prinsipielt imot at sjøfartslovgivningen skal gjelde for dykkeoperasjoner og imot at Sjøfartsdirektoratet skal føre tilsyn på dette området. Videre er flere bekymret for at det blir en større arbeidsbelastning for dykkerne under sjøfartslovgivningen som skal følge de foreslåtte arbeids- og hviletidsreglene.

Aktører som allerede er godt kjent med sjøfartslovgivningen og Sjøfartsdirektoratets tilsyn, slutter seg i all hovedsak til forslaget. Disse instansene gir uttrykk for at forslaget medfører få konsekvenser, fordi regelendringene i stor grad gjenspeiler den praksis som den seriøse delen av bransjen allerede følger, og det oppleves som positivt med et klarere regelverk. Forslaget om å oppheve de eksisterende reglene om overtid, arbeidstid og kompensasjon oppfattes positivt, ettersom dette normalt reguleres i tariffavtale.

Endring av arbeidsmiljøloven og forskrift om skipsarbeidslovens virkeområde

Arbeidstilsynet og Sjøfartsdirektoratet vil arbeide videre med den foreslåtte endringen i arbeidsmiljøloven § 1-2 og forskrift om skipsarbeidslovens virkeområde, og vi vil komme tilbake med mer informasjon om dette på et senere tidspunkt. Den nye forskriften om dykking fra skip vil bli hjemlet i skipssikkerhetsloven og kan altså fastsettes uavhengig av den foreslåtte endringen i arbeidsmiljøloven.

Ny forskrift om dykking fra skip

Skipsarbeidstakere som dykker, er allerede underlagt Sjøfartsdirektoratets regelverk og tilsynsmyndighet. Fram til den nye forskriften om dykking fra skip fastsettes, er det få konkrete krav til rederiets håndtering av den særlige risikoen ved dykking.

Vi erfarer at rederier som er involvert i dykking, har fulgt med på utviklingen av dykkerreglene under arbeidsmiljøloven og er godt kjent med endringene i forskrift om utførelse av arbeid kapittel 26 som iverksettes over nyttår. Forskriften omfatter blant annet nye kvalifikasjonskrav og bemanning av dykkeoperasjoner. Arbeidet med å harmonisere kravene til dykking under sjøfartslovgivningen og under arbeidsmiljøloven, er godt kjent i næringen.

Av hensyn til dykkernes vern, rettslig klarhet og forutberegnelighet mener vi at det er viktig at forskrift om dykking fra skip fastsettes og trer i kraft 1. januar 2020. Selv om det da blir kort tid fra fastsettelse til ikrafttredelse, legger vi til grunn at rederiene er klare til å etterleve kravene som skal ivareta dykkernes sikkerhet.

For ordens skyld legger vi til at dersom vi ikke klarer å få fastsatt forskrift om dykking fra skip i tide til 1. januar 2020, så vil ikrafttredelse likevel skje svært kort tid etter.
Det kan derfor være hensiktsmessig for rederiene å fortsatt innrette seg på at endringene i forskrift om utførelse av arbeid kapittel 26 som er fastsatt av Arbeids- og sosialdepartementet, og som trer i kraft 1. januar 2020, også vil bli gjeldende for dykkeoperasjoner utført av personer som har sitt arbeid om bord fra samme tidspunkt.

Tilsyn

Sjøfartsdirektoratet har kartlagt eksisterende intern dykkekompetanse og utarbeider nå tilsynsmetodikk for å gjennomføre tilsyn av virksomheter som har skiparbeidstakere som dykker.

Arbeidstilsynet og Sjøfartsdirektoratet fortsetter samarbeidet for å sikre godt tilsyn av dykking enten denne utføres under arbeidsmiljøloven eller sjøfartslovgivningen.