Pressemeldingen sendes ut tirsdag 16. mars, rundt klokken 11.30. Det vil der bli redegjort for gjennomføring av revisjonen og resultatet av denne.

Før dette vil ikke direktoratet kunne kommentere utfall eller status i saken – dette for å sikre vårt revisjonsteam arbeidsro.

Bakgrunnen for oppfølgingsrevisjonen er, som kjent, at rederiet Boreal den 16.12.20 ble fratatt sitt DOC (godkjenningsbevis), som følge av en tilleggsrevisjon.

Om kvelden den 16.12.20 fikk rederiet godkjent en oppfølgingsplan, med flere konkrete aksjonspunkter. Dette medførte at de fikk utstedt en midlertidig DOC, og driften ble startet opp igjen om morgenen den 17.12.20. Den midlertidige DOC-en hadde en gyldighet på 3 måneder, og følges opp med denne oppfølgingsrevisjonen.

Gjennomføres digitalt

På grunn av Covid 19-pandemien vil også denne revisjonen bli gjennomført digitalt. Dette har direktoratet etter hvert gode erfaringer med.

Sjøfartsdirektoratet stiller med et revisjonsteam bestående av to revisorer. Rederiet har varslet at de stiller med 20 personer og vil kunne supplere ved behov.

Bakgrunnsinformasjon fra tilleggsrevisjonen i desember 2020: https://www.sdir.no/aktuelt/nyheter/funnliste-revisjon-boreal/

ISM-forskrift: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2014-09-05-1191

Kontaktpersoner for media:

Kommunikasjonsdirektør Dag Inge Aarhus, dia@sdir.no, 957 41 729

Kommunikasjonsrådgiver Kari Stautland, kast@sdir.no, 452 73 322