1. Må årlig tilsyn i 2020 utføres for å opprettholde gyldigheten på sertifikatet?

 Alle sertifikattilsyn som forfaller i 2020 er automatisk gitt 3 måneders utsettelse av Sjøfartsdirektoratet.  Sertifikatet er å anse som gyldig frem til datoen for utsettelsen utløper.  Hvis tilsynet ikke blir utført innen denne fristen blir sertifikatet ugyldig. 

Rederiet er til enhver tid ansvarlig for en forsvarlig drift og vedlikehold av skipet, uavhengig av om fristen er utsatt. 

Les denne meldingen: https://www.sdir.no/aktuelt/nyheter/Forlenger-gyldighet-av-sertifikater-og-fartoyinstruks/. Se også denne meldingen om at Sjøfartsdirektoratet har startet opp sin tilsynsvirksomhet igjen: https://www.sdir.no/aktuelt/nyheter/sjofartsdirektoratet-gjenopptar-tilsynsaktivitet/. 

 

2. Hvordan blir tidsintervallene på sertifikatet hvis årets tilsyn i 2020 ikke blir tatt?  

Årets tilsyn i 2020 skal tas senest innen datoen for 3 måneders utsettelse, som er gitt for alle sertifikattilsyn i 2020.  Neste årlige tilsyn i 2021 skal tas innenfor opprinnelig tidsvindu. 

Eksempel: Passasjersertifikat gyldig til 30.05.2024.  Årlig tilsyn i 2020 skulle vært tatt i perioden 30.02.2020 – 30.08.2020.  Dette tilsynet har fått en utsettelse i 3 måneder til 30.11.2020 og må tas innen denne datoen for at sertifikatet fortsatt skal være gyldig.  Neste årlige tilsyn skal deretter tas innenfor opprinnelig tidsvindu 30.02.2021 – 30.08.2021.  

 

3. Kan man slippe årsgebyret hvis det ikke blir drift i år?  

Det er ikke vedtatt noe fritak for årsgebyr i 2020 på grunn av korona-situasjonen.  Kompensasjon for manglende inntekter må søkes gjennom regjeringens tiltakspakker. Betalingsutsettelse kan en søke om direkte til seksjon for innkreving i Skatteetaten (Statens innkrevingssentral) 

 

4. Hvis tilsynet blir utsatt til neste år pga. ingen drift i år, må da årets (2020) tilsyn tas før oppstart neste år, og så 2021-tilsynet kanskje bare 1 måned etterpå? 

Hvis fartøyet blir liggende i opplag utover den utsatte fristen for tilsynet i 2020 vil vi ha melding om dette slik at vi kan registrere sertifikatet som ugyldig.   

Før fartøyet skal i drift igjen må det sendes inn begjæring for 2020-tilsynet som ikke har blitt utført. Hvis 2020-tilsynet utføres innenfor tidsvinduet for 2021-tilsynet kan dette tas som ett tilsyn.  Hvis 2020-tilsynet tas før tidsvinduet for 2021-tilsynet må det tas to tilsyn.  Alternativet er å gi sertifikatet en kortere utløpsdato slik at tidsvinduet for 2021-tilsynet blir samtidig med det begjærte 2020-tilsynet. 

Eksempel:  Passasjersertifikat gyldig til 30.05.2024.  Årlig tilsyn i 2020 skulle vært tatt i perioden 30.02.2020 – 30.08.2020.  Dette tilsynet har fått en utsettelse i 3 måneder til 30.11.2020.  Rederiet bestemmer i stedet å legge fartøyet i opplag, uten å ta tilsynet i 2020. Sertifikatet blir ugyldig.  Fartøyet skal settes i drift igjen før sommeren 2021. Rederiet sender begjæring for det årlige tilsynet i 2020, som ikke ble utført.   

a) Rederiet ønsker å ta 2020-tilsynet i mai 2021. Når dette er utført blir sertifikatet gyldig igjen. Dette tilsynet er innenfor tidsvinduet for årlig 2021 (30.02.2021 – 30.08.2021) og begge tilsynene kan tas samtidig. Neste årlige tilsyn blir deretter i 2022 (30.02.2022 – 30.08.2022).  

b) Rederiet ønsker å ta 2020-tilsynet i januar 2021. Da må de ta nytt årlig tilsyn for 2021 innenfor tidsvinduet 30.02.2021 – 30.08.2021.  Alternativt kan rederiet be om at sertifikatets utløpsdato kortes ned litt, til f.eks 30.03.2024.  Da vil tidsvinduet for årlig tilsyn 2021 endres til 30.12.2020 – 30.06.2021.  Da kan årlig  tilsyn 2021 tas samtidig som årlig tilsyn 2020.