Årets spørreundersøkelse er en videreføring av undersøkelsen om maritim sikkerhet som ble gjennomført i 2016. Den gang mottok vi over 3.000 svar, noe som har gitt oss verdifulle data og hjulpet oss i vårt arbeid med å sikre liv, helse, miljø og materielle verdier på fartøy med norsk flagg og utenlandske fartøy i norske farvann.

Nå ønsker vi å oppdatere denne spørreundersøkelsen, slik at vi har mulighet til å se på utvikling knyttet til ulike risikomomenter sammenlignet med forrige undersøkelse. Eksempler på slike risikomomenter kan være om andelen som benyttet sikkerhetsutstyr har endret seg, om flere enn før mener bemanning om bord er tilstrekkelig, og om mannskapet mener de får mer søvn enn før.

Nyttig informasjon for regelverk og tilsyn

Dette er informasjon som er svært nyttig for direktoratet, og som kan legge føringer for hvordan vi skal prioritere vårt arbeid med regelverk og tilsyn.

Data for undersøkelsen benyttes også i Sjøfartsdirektoratets nyutviklede risikomodell. Denne modellen scorer risiko på forskjellige fartøy langs mange ulike dimensjoner. Oppdatert spørreskjemadata vil brukes som en del av denne scoringen. Dette betyr at vi samler inn data på mange fartøy som tilsvarer hverandre, og bruker dette for å si noe om risiko for fartøygruppen og rederi som helhet.

Den praktiske betydningen av dette skal være at det vi kaller «høyrisikofartøy» skal få flere tilsyn enn det vi kaller «lavrisikofartøy».

For å sikre oss at så mange som mulig får mulighet til å delta i spørreundersøkelsen har vi søkt samarbeid med både arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjoner, så vel som enkeltrederier. Vi får også bistand fra konsulentselskapet Safetec, som er en leverandør av tjenester innen risikostyring og risikobasert beslutningsstøtte, til å gjennomføre spørreundersøkelsen på våre vegne.

Personvern i forbindelse med spørreundersøkelsen

Det er frivillig å delta i undersøkelsen. Alle svar behandles konfidensielt, og i henhold til gjeldende personopplysningslov. Svarene fra undersøkelsen blir pseudonymisert. Det vil si at enkeltpersoner ikke kan identifiseres uten tilleggsinformasjon om hvem som har svart. Slik tilleggsinformasjon holdes adskilt fra mottatte besvarelser slik at uberettiget sporing tilbake til enkeltindivid ikke er mulig. Alle opplysninger anonymiseres når prosjektet er ferdigstilt, 30. juni 2019.

De anonyme besvarelsene bevares for fremtidige sammenligninger og forskning. Gjennomføringen av spørreskjemaundersøkelsen foretas av Safetec Nordic. Sjøfartsdirektoratet får utlevert data fra Safetec Nordic uten tilknytning til e-post/IP-adresse. Det er etablert databehandleravtaler med alle involverte parter i henhold til Datatilsynets retningslinjer. 

Spørreundersøkelsen blir gjennomført både elektronisk og over telefon.

Ønsker du mer informasjon om spørreundersøkelsen kan du kontakte med Vegar Berntsen.