AVSLUSINGSLEKTERE: Skipssikkerhetsloven § 2, annet ledd, bokstav b) åpner for at loven kan gjøres gjeldende for denne typen flytende innretninger, slik at de kan reguleres i forskrift.

Foreløpig har imidlertid ikke Sjøfartsdirektoratet fastsatt noen forskrifter på dette området, og mangler derfor etter dagens regler hjemmel til å regulere slike innretninger. Derfor har ordningen også vært frivillig.

Leiv Andreas Austreid, underdirektør for lasteskip og flyttbare innretninger.
Leiv Andreas Austreid, underdirektør for lasteskip og flyttbare innretninger. Foto: Eivind Kallevik / Sjøfartsdirektoratet

– Direktoratet ser det som lite hensiktsmessig å fortsette dagens ordning uten at den er forankret i lov og forskrift. Vi har derfor etter en helhetsvurdering besluttet å stoppe ordningen med frivillig sertifisering av avlusingslektere inntil videre, sier underdirektør Leiv Andreas Austreid for lasteskip og flyttbare innretninger.

Han legger til at Sjøfartsdirektoratet har startet et prosjekt som tar sikte på å kartlegge omfanget av denne typen innretninger som opererer i Norge.

– Vi er positive til en fremtidig regulering av avlusingslektere, men vil avvente resultatene fra kartleggingen før en endelig avgjørelse om regulering tas. Dersom det besluttes å regulere området, vil Sjøfartsdirektoratet i så fall gjøre det i tett samarbeid med næringen. Når en eventuell regulering vil kunne være fastsatt kan vi ikke si noe om nå, sier Austreid.

Behold fartssertifikat til utløp

Næringsaktører som driver med nybygg eller ombygging av avlusingslektere i tiden som kommer, oppfordres til å se til relevante deler av dagens regelverk for skip og lektere. Det vil si det regelverket som er lagt til grunn for den frivillige sertifiseringen.

Dette vil sikre en smidig overgang til en mulig fremtidig regulering av slike innretninger. Avlusingslektere som i dag har gyldig fartssertifikat utstedt av Sjøfartsdirektoratet trenger ikke levere dette inn, men kan ha det til det utløper.

Kan fortsatt registreres

Begjæringer av tilsyn i forbindelse med mellomliggende tilsyn, sertifikatfornyelse eller ombygginger vil inntil en eventuell ny regulering er på plass ikke bli utført. 

Opphør av den frivillige sertifiseringsordningen påvirker ikke muligheten til å sikre rettsvern for innretningene. Det betyr at en avlusingslekter fortsatt kan registreres hos Skipsregistrene.

Sjøfartsdirektoratet vil komme med ny informasjon til næringen når beslutningen er tatt, om området skal reguleres eller ikke.