Den første av sakene som ble ferdigbehandlet i fjor gjaldt et Bahamas-registrert cruiseskip, som ikke hadde skiftet over til lavsvoveldrivstoff da fartøyet lå til kai i Geiranger i nesten ni timer i juni 2017. Fartøyet benyttet drivstoff med et svovelinnhold på 2,52 prosent under hele oppholdet i Geiranger. Fartøyet var utstyrt med scrubbersystem, men dette var ikke bruk i den aktuelle perioden.             

Geiranger ligger utenfor ECA-området, slik at det først er når skipet ligger sikkert fortøyd ved kai at det må skifte over til drivstoff med maksimalt 0,10 prosent svovelinnhold. Det var rederiet selv, gjennom sin agent, som meldte fra om overtredelsen. Sjøfartsdirektoratet var om bord på en uanmeldt havnestatskontroll for å få verifisert informasjon kort tid etterpå. Rederiet, som er lokalisert i England, ble ilagt et overtredelsesgebyr på 300 000 kroner.

 

TATT I HAVNESTATSKONTROLL


Den neste saken gjaldt et lasteskip med Komorene-flagg som i en lengre tid hadde ligget i opplag i Norge. På vei ut fra landet i februar 2017 fikk skipet motorstopp og måtte til slutt reddes til kai. Hele denne seilasen ble foretatt innenfor ECA-området. Sjøfartsdirektoratet var om bord på fartøyet på en havnestatskontroll og det ble i den sammenheng også tatt en prøve av drivstoffet som var i bruk.         

Analysen av prøven viste at svovelinnholdet i drivstoffet var på 0,16 prosent, noe som er klart over grensen på 0,10 prosent. I tillegg ble det avdekket at fartøyet ikke hadde sendt ut lovpålagte AIS-signaler under den aktuelle seilasen. Rederiet, som er lokalisert i De forente arabiske emirater, ble ilagt et overtredelsesgebyr på 500 000 kroner for disse forholdene.

 

BRØT REGLENE

Videre fikk et Isle of Man registrert lasteskip et overtredelsesgebyr for brudd på svovelreglene innenfor ECA-området. Fartøyet anløp Kårstø fra Hellas i november 2017, med et anløp i Gent i Belgia på veien, slik at hele seilasen i norsk territorialfarvann ble foretatt innenfor ECA.

Sjøfartsdirektoratet var om bord på fartøyet og tok en prøve av drivstoffet om bord. Denne prøven viste et svovelinnhold på 0,20 prosent. Rederiet, som har hovedsete i Hellas, ble ilagt et overtredelsesgebyr på 300 000 kroner. Dette gebyret ble påklaget av rederiet, men Klima- og miljødepartementet opprettholdt Sjøfartsdirektoratets vedtak.

 

VANT IKKE FREM MED KLAGE


En annen sak som ble endelig avgjort i 2018 var overtredelsesgebyrsaken ovenfor et norskregistrert passasjerskip, som på tross av at det hadde scrubbersystem om bord, slo ut på den danske målestasjonen for svovel på Storebæltsbroen ved gjentatte anledninger sommeren 2016.

Sjøfartsdirektoratet innhentet blant annet logger fra fartøyet og det norske rederiet ble ut fra dette i lagt et gebyr på 600 000 kroner for overtredelsene. Rederiet påklaget denne saken, men Klima- og miljødepartementet opprettholdt Sjøfartsdirektoratets vedtak.

 

INSPISERT PÅ KÅRSTØ


Den siste saken som ble avgjort i 2018 gjaldt et Bahamas-registrert lasteskip som anløp Kårstø fra Irland i september 2017. Under inspeksjon på Kårstø ble svovelinnholdet i drivstoffet målt til 0,139 ved bruk av håndholdt måleinstrument. Laboratorieanalyse av prøven viste at drivstoffet hadde et svovelinnhold på 0,14 prosent.

Rederiet, som er lokalisert på Bermuda, ble ilagt et overtredelsesgebyr på 300 000 kroner. Saken ble påklaget av rederiet, men Klima- og miljødepartementet opprettholdt Sjøfartsdirektoratets vedtak.