Direktoratets inspektører gjennomførte like før sommeren kurs om hvordan seksuell trakassering kan forbygges, og hvordan vi på best mulig måte kan håndtere situasjoner der det har oppstått hendelser.

– Vi har sett behovet for en gjennomgang av hvordan vi som tilsynsmyndighet kan bidra til å forebygge at seksuell og annen type trakassering, skjer. Som følge av kurset og diskusjonene vil det bli jobbet videre med endringer i våre sjekklister, og hvordan vi i direktoratet kan sikre at temaet blir ivaretatt under våre inspeksjoner, sier Thomas A. Bergh, underdirektør avdeling for inspeksjon, revisjon og beredskap.

Direktoratet har identifisert flere relevante tiltak:

Det skal være større fokus på trakassering på tilsyn (ILO188, ISM, Sikkerhetsstyring) ved blant annet styrking av sjekklistene for tilyn med ILO188, ISM og sikkerhetsstyring.

  • Inspektører skal kurses slik at de er tryggere på temaet
  • Vurdere fremtidige tiltak i samarbeid med næringen og organisasjonene

Likestillings – og diskrimineringsombudet har vært en sentral partner og pådriver for arbeidet som hittil er gjort i Sjøfartsdirektoratet.

– Første steg med å øke kompetansen om temaet i organisasjonen er nå gjennomført, og vi er bedre rustet til å jobbe videre med tiltak framover, sier Bergh.

Direktoratet vil nå bruke eksisterende tilsyn som utgangspunkt, og justere basert på erfaringer og råd fra Likestilling- og diskrimmineringsombudet (LDO).

– Dersom vi blir kjent med at det foregår trakassering om bord på et tilsyn, kan vi følge opp mot rederi og rådgi enkeltindivider for veien videre, sier han.