Fartøy med 12 eller færre passasjerer

– For Survitec som er produsent av b.l.a redningsflåter har vi et spørsmål knyttet til innlegget «Fartøy med 12 eller færre passasjerer».

Dette gjelder paragraf: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2020-01-14-63 §17-4

Her står det «Vedlikeholdes i samsvar med produsenten sin anbefaling». For en RFD ISO flåte – som Survvitec produserer, så er dette 30 mnd. Derimot, hvis denne flåten benyttes i en byttepoolordning og blir satt på et fiskefartøy (Fiske og fangstfartøy under 15 meter) ved neste bytte ( ref paragraf under), så skal dette godkjennes av godkjent servicestasjon minst hver 24 mnd.

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2013-11-22-1404?q=fiske%2015%20meter#KAPITTEL_5

se §38-4

Dette vil jo si at kostnadene for en sjarkfisker blir dyrere med samme flåte. Dette virker jo ikke rettferdig mot fiskerne?

Svar: Hovedprinsippet i 12pax-forskriften er at utstyrskrav etc. følger fritidsbåtstandard, noe som også omfatter serviceintervallet på f.eks. redningsflåter. Dette innebærer at kravene som stilles gjennomgående er noe enklere enn det som gjelder for øvrige yrkesfartøy.

D6:

– De som har vært fartøysjefer/driftsledere på fartøy under 15m i 12 måneder, får de førerrettigheter ved førstegangssøknad på D6 om de er fyllt 20 år og fullført utdanningen?

Svar: Den som søker kompetansesertifikat dekksoffiser klasse 6 for første gang, og oppfyller øvrig vilkår for dette, vi få førerrettigheter i sertifikatet, forutsatt at det kan dokumentere følgende fartstid: «minst 12 måneders fartstid på skip med største lengde 8 meter eller mer som ansvarshavende vaktoffiser»

Vær oppmerksom på at også de som har vært fører eller styrmann på lasteskip med lengde mellom 8 og 15 meter, før sertifikatkravet slår inn fra 1. januar 2024, selvsagt vil bli ansett som ansvarshavende vaktoffiser.

Forskjell på D5 og D6:

– Hva er forskjellen på D6 og D5L? Begge skal visstnok gjelde fartøy opp til 24 meters lengde?

Svar: Et fritidsskippersertifikat (D5L) gir kun rett til å være fører av norsk fritidsfartøy med lengde under 24 meter, og utstedt utelukkende i henhold til norske nasjonale krav, og har ingen referanse til noen internasjonale krav. Dette skyldes at det er svært lite internasjonale reguleringer vedrørende kvalifikasjoner for personer som operere fritidsfartøy.

Det norske fritidsskippersertifikatet kan, som et utgangspunkt IKKE brukes for andre fartøy enn fritidsfartøy, som igjen defineres som fartøy som benyttes utelukkende til fritidsformål, og ikke i næring. Men også her, som i mange andre sammenhenger er det selvsagt unntak, i dette tilfelle ett unntak. Det gjelder de som ønsker å føre fartøy, med lengde under 15 meter, som ikke er sertifisert som passasjerskip, men som fører inntil 12 passasjerer. Slike fartøy kan føres med fritidsskippersertifikat.

Kompetansesertifikat dekksoffiser klasse 6 (D6) er et sertifikat som gir rett til å føre lasteskip med lengde opptil 24 meter. Begrepet lasteskip er «negativt» definert, og omfatter alle fartøy som ikke kan defineres som fiskefartøy, passasjerskip eller fritidsfartøy. Dette sertifikatet bygger på reglene i den internasjonale STCW78 konvensjonen, og dekker alle relevante krav i denne konvensjonen til å føre den aktuelle typen fartøy (type og størrelse), innenfor det som Norge har definert som sitt nærskipsfartsområde.

For øvrig har Norge, tilbake i 1982, ratifisert den internasjonale STCW78 konvensjonen, og dermed forpliktet seg til å etterleve kravene i denne. Denne konvensjonen gjelder for alle typer skip, unntatt fiskefartøy, fritidsfartøy og militære fartøy.

Håper dette var avklarende.

 

Se Sjøsikkerhetskonferansen 2020 her:

Dag 1

Dag 2

Dag 3