Alle passasjerer som reiser til sjøs eller på innlands vannvei har rett til tilstrekkelig informasjon under hele reisen, herunder retten til informasjon om passasjerrettigheter og kontaktinformasjon til de nasjonale tilsynsorganer. Behovene til personer med nedsatt funksjonsevne og nedsatt bevegelsesevne skal vektlegges.

Sjøfartsdirektoratet har fått oppgaven med å kontrollere at transportører, terminaloperatører og eventuelle havnemyndigheter utfører deres plikter i henhold til regelverk om båtpassasjerers rettigheter. Kontrollene som skal utføres av Sjøfartsdirektoratet vil bli gjennomført som uanmeldt tilsyn.

Krav om informasjon

Transportører, terminaloperatører og eventuelle havnemyndigheter skal sørge for at informasjon om passasjerrettigheter etter båtpassasjerrettighetsforordningen er offentlig tilgjengelig om bord i fartøy, havneterminaler og om mulig i havner. Så langt det er mulig, skal informasjonen gis i en tilgjengelig form og på et språk som normalt benyttes til å informere alle passasjerer. Det er utarbeidet et sammendrag av bestemmelsene i båtpassasjerrettighetsforordningen. For å oppfylle disse informasjonsforpliktelsene skal minimum sammendraget av bestemmelsene brukes. Kommisjonen har utarbeidet tilsvarende sammendrag som er tilgjengelig på alle offisielle EU-språk.

Passasjerer kan klage til transportører og terminaloperatører innen to måneder fra den dagen transporten ble utført eller skulle vært utført. Transportøren eller terminaloperatøren skal ha en tilgjengelig ordning for klagebehandling. Passasjerer kan i forbrukersaker klage til Transportklagenemnda.