Enkelt forklart betyr den nye måten å utføre tilsyn på at vi på såkalte lavrisikoskip kun utføre  tilsyn basert på «obligatorisk» sjekkliste. Tilsynet kan utvides dersom det skulle vise seg nødvendig. På skip med medium risiko går vi gjennom den «obligatoriske» sjekklisten og gjennomfører en sjekk på andre utvalgte områder. På høyrisikoskip gjennomgås fullstendig sjekkliste.

– Å jobbe risikobasert betyr at direktoratet skal ha riktig fokus på de riktige fartøyene, forteller Alf Tore Sørheim, som leder Sjøfartsdirektoratets underavdeling for inspeksjon og beredskap.

Sjøfartsdirektoratets inspektører skal gjennom det nye systemet gjennomføre et mer detaljert tilsyn på de fartøyene som i henhold til våre data kategoriseres som et høyrisikoskip. De rederiene som opererer sine fartøy på en god måte, vil merke at vi bruker mindre tid om bord i deres skip. Det risikobaserte tilsynet vil bli gjeldende under sertifikatinspeksjoner, ISM-revisjoner og uanmeldte tilsyn på norske skip.

 

Utvikler risikokalkulator

Som en del av arbeidet utvikler Sjøfartsdirektoratet en risikokalkuleringsmodell som skal være med å avgjøre om et fartøy har høy, medium eller lav risiko. Denne vil være et viktig verktøy i utvelgelsen av fartøy for uanmeldte tilsyn samt for vurdering av omfanget av inspeksjonene.

Risikokalkulatoren vil implementeres i to faser. I første fase vil pålegg, tilbakeholdelser, alder og havari/skade være elementer som er med på å bestemme risikoen. Risikokalkulatoren vil imidlertid videreutvikles med enda flere data som grunnlag for å vurdere risiko.

 

Vil øke kvaliteten

Sjøfartsdirektoratet har i en lang periode jobbet med å oppdatere prosedyrer og sjekklister slik at de baserer seg på en risikobasert tilnærming. I tillegg har samtlige inspektører fått grundig opplæring, slik at alle er godt kjent med den nye tilsynsmetoden.

— Målet med endringen er å bruke mer av ressursene på fartøy vurdert til å ha høy risiko. Erfaringer fra Paris MoU viser at en slik tilnærming over tid vil være med på å øke kvaliteten på det norske flagget, sier Sørheim.

Utviklingen er i tråd med Sjøfartsdirektoratet sin strategiplan gjeldende fra 2016, som sier at direktoratet skal jobbe videre med utviklingen av risikobasert tilsyn. Hensikten med risikobasert tilsyn er å sikre at innsatsen rettes mot områder som gir størst gevinst for helse, miljø og sikkerhet.