Nyheten ble delt av Nærings- og fiskeridepartementet, og du kan lese hele pressemeldingen her.

Den første utredningen omhandler krav til høyhastighetskompetanse for fører av fritidsbåt, og den andre omhandler automatisk nødstopp for fritidsfartøy. Utredningene kommer som følge av sjøsikkerhetsmeldingen (Meld. St. 30 (2018-2019)) «Samhandling for betre sjøtryggleik».

I meldingen fremgår det at regjeringen vil vurdere om det bør innføres et eget teoretisk og praktisk kurs for førere av fritidsbåter som kan oppnå høyere hastighet enn 50 knop, og innføring av krav om bruk av automatisk nødstopp på motorbåter.

Krav til høyhastighetskompetanse

Sjøfartsdirektoratet har i denne utredningen presentert argumenter for og imot skjerpede kompetansekrav  og sett på hvordan nye krav kan innføres. Det blir også presentert et høyhastighetskurs som inneholder en teoretisk og praktisk del.

Under følger noen av anbefalingene gitt i utredningen:

  • Utredningen påpeker at de faremomentene som finnes ved 50 knop, også finnes ved lavere hastigheter. Sjøfartsdirektoratet har derfor anbefalt å vurdere et lavere innslagspunkt. Direktoratet anbefaler i tillegg at mindre fartøy med stor motor, som f.eks. vannscootere, må ha et innslagspunkt på 40 knop.

  • Sjøfartsdirektoratet mener at håndhevelse av nye krav er vesentlig for at tiltaket skal ha ønsket effekt. Utredningen har avdekket at håndhevelse kan bli utfordrende, og direktoratet anbefaler derfor at gjennomføring av håndhevelse må avklares med politiet før skjerpede krav innføres.
  • Direktoratet anbefaler at det innføres et høyhastighetskurs som består av én dag med teori og én dag med praksis. Den teoretiske delen anbefales gjennomført som e-læring med en avsluttende eksamen. Videre anbefaler Sjøfartsdirektoratet at den praktiske delen skiller mellom vannscooter og båt, da disse fartøyene krever ulik opplæring.

  • For å ivareta et høyt sikkerhetsnivå har Sjøfartsdirektoratet anbefalt at det stilles kompetansekrav til instruktører for den praktiske delen. Kravene innebærer at instruktøren må være sertifisert i henhold til næring[1], med tilleggskrav som gir pedagogisk kompetanse. Instruktøren må også ha relevant erfaring fra hurtiggående båt. Krav til utstyr som benyttes i den praktiske delen av kurset, skal også følge kravene til næring.

  • Sjøfartsdirektoratet anbefaler at gjennomført høyhastighetskurs bør ende i utstedelse av høyhastighetsbevis for fritidsbåt, og at minstealderen for å få utstedt høyhastighetsbevis settes til 18 år.

Krav til automatisk nødstopp

Sjøfartsdirektoratet anbefaler at det innføres et krav til bruk av automatisk nødstoppmekanisme i fritidsbåt med utendørs styreposisjon hvor dødmannsknapp er installert, og at dette skal gjelde når båten navigeres i hastigheter over 15 knop.

Over halvparten av de som dør i fritidsbåtulykker omkommer som følge av kantring og fall over bord. Sjøfartsdirektoratet mener at et krav om bruk av automatisk nødstopp kan bidra til å øke sikkerheten på sjøen ved at det er større mulighet for å komme seg om bord igjen etter fall, og at dette hindrer førerløse båter i å gjøre skade på omgivelsene.

Vedlegg


[1] Næring i henhold til forskrift 1. februar 2020 nr. 63 om fartøy under 24 meter som fører 12 eller færre passasjerer