Som følge av Covid 19-pandemien ligger dessverre mange fartøy i opplag. Sjøfartsdirektoratet mottar fra tid til annen ulykkesrapporter fra rederi som har fartøy i opplag eller som ligger til kai i lange perioder. Disse omhandler blant annet branner om bord og fortøyninger som sliter. Vi mottar også meldinger om driftsproblemer, når eller like etter at fartøy tas ut av opplag eller kai ligge i lengre periode. 

Ulykker og hendelser som skjer uten mannskap om bord fører ofte til større utfordringer enn de ville gjort i vanlig driftstilstand - Været kan variere, maskiner går ikke som vanlig, og strøm tas fra land. Sjøfartsdirektoratet anbefaler derfor at rederi og mannskap sikrer seg at fartøyet er forsvarlig fortøyd og sikret mot ulike forhold før den faste bemanningen reduseres. 

Med godkjent sikkerhetsstyringssystem eller ISM er det også oppgaver som skal ivaretas selv om fartøyet ikke er i ordinær drift. Hvilke funksjoner dette gjelder kan variere mellom fartøystyper og størrelse på fartøyet, men sørg for at det som kan gjøres av vedlikehold blir gjort, slik at en ikke får overraskelser når fartøyet skal ut av opplag igjen. 

Viktig med risikovurdering 

Vi anbefaler også at det gjøres en risikovurdering av opplaget, basert på kunnskap om hvor en skal ligge, hvor lenge, og tiltak som må være på plass. For mange er dette noe nytt, og ikke noe en tenkte på for noen måneder siden. 

Eventuelle arbeidsoperasjoner som utføres om bord i opplagsfasen skal risikovurderes på samme måte som under ordinær drift. Mannskap som blir om bord og har sitt arbeid der, er fortsatt underlagt de fleste krav som gjelder for seilende skip. 

Generelle krav  

Rederiet og skipsfører skal konsultere lokale myndigheter, klasseselskap og forsikringsselskap for å forvisse seg om spesielle krav vedrørende opplag og opplagssted. Sikker drift av skipet er rederiets og skipsførers ansvar. Derfor vil ikke Sjøfartsdirektoratet fastsette minimumsbemanning for opplagsperioden. Antallet mannskap vil avhenge av flere faktorer, deriblant opplagssted, sikringsnivå, varmt eller kaldt opplag og lokale krav. 

Utstyr og systemer 

Følgende utstyr og systemer skal være operative og vedlikeholdes: 

  • Livredningsutstyr og nødsignaler hensiktsmessig for opplagssted og antall personer om bord 
  • Brannslukningsutstyr for relevante områder ombord inkludert nød generator, nød brannpumper, nødbatterier og annet påkrevd utstyr som ivaretar brannsikkerheten 
  • Relevante alarmsystemer 

Sikring av skip

Når det gjelder sikring av skip i opplag forutsettes det at skipet er tilfredsstillende sikret mot uautorisert adgang. Dette betyr at skipet skal ha et vakthold som gir sikkerhet for at uvedkomne ikke kan ta seg om bord og at eventuelle besøk blir loggført med tidspunkt og varighet. Konsekvenser for ISSC: 

  • Opplag med varighet inntil 3 måneder: Ingen konsekvens utover at skipet foretar et grundig søk før avgang for eventuelt å avdekke unormale forhold om bord. Skipet kan da seile med sitt opprinnelige ISSC. 
  • Opplag med varighet fra 3 til 6 måneder: I tillegg til tiltak nevnt i pkt. 1 skal det gjennomføres en fysisk verifikasjon om bord i skipet, enten utført av Sjøfartsdirektoratet eller RSO (Recognized Security Organization). Verifikasjonens hensikt er å avdekke at eventuelle endringer foretatt om bord i opplagstiden ikke er i konflikt med skipets sikringsplan og at teknisk utstyr som omfattes av sikringstiltak er på plass og fungerer etter sin hensikt. 
  • Opplagstid utover 6 måneder: Skipet må gjennomføre en ny sertifisering i henhold til gjeldende regelverk om ikke helt spesielle forhold tilsier at det gis unntak. Eventuelle unntak kan gis etter søknad om dette til Sjøfartsdirektoratet. 

Fartøy som tas ut av opplag

Vi har i det siste sett at fartøy tas ut av opplag, noe som kanskje viser at behovet for sjøtransport nå tar seg opp igjen. Dessverre har det i noen tilfeller oppstått hendelser der fartøy som tas ut av opplag får problemer og må ha slepehjelp for å unngå havari.

For å sikre at fartøyene er operative er det viktig å se til at alle systemer om bord er vedlikeholdt og i stand for sikker drift, etter et opplag. Avhengig av varighet på opplag, er det ulike krav som må oppfylles når et fartøy igjen skal seile.

For fartøy som ikke har norsk flagg, er det viktig å forholder seg til de guidelines som er gitt av flaggstat og/eller klasse. Eventuelle havnestatskrav skal også ivaretas.

Forsikringer 

Skrog og maskineri (Hull and Machinery) og P & I forsikring skal opprettholdes i henhold til forsikringsselskapenes krav. 

"Certificate of Insurance or other Financial Security in Respect of Civil Liability for Bunker Oil Pollution Damage" skal være gyldig.