Siden 2015 har Sjøfartsdirektoratet årlig valgt ut et område som skal vies ekstra oppmerksomhet og være ledende for hvordan direktoratet jobber. I år er det altså sikkerhetskultur og risikoforståelse som er fokusområde.   

– Det er flere grunner til at vi har valgt å fokusere innsatsen på sikkerhetskultur og risikoforståelseSikkerhetskulturen er selve ryggsøylen i sikkerhetsarbeidetDet er sentralt at de som skal utføre jobben og betjene utstyret har en omforent forståelse av faremomentene jobben medfører og at de er enige om hvilke forhåndsregler som skal tas. Dette krever involvering og ansvarliggjøring, og ikke minst en god sikkerhetskultur, sier Sjøfartsdirektør Lars Alvestad.  

Blant annet blir det laget egne kampanjesjekklister med bakgrunn i fokusområdet, som inspektørene bruker på sine inspeksjoner. 

– Vi ønsker også å fremme betydningen av kvalitet og involvering i risikovurderingsarbeidet. Det er viktig å ha en felles forståelse av risikofaktorer og forebyggende tiltakRisikovurderingene skal være styringsverktøy i sikkerhetsarbeidet om bord, og skal avdekke farer og beskrive forebyggende tiltak, tilføyer Torben Vik, som er prosjektleder for årets fokusområde.  

Særlig forkus på vedlikehold av kritiske systemer

En god sikkerhetskultur innbefatter også alle sikkerstyringssystemer ombord, inkludert vedlikeholdssystemer. Svikt i kritiske systemer kan være en direkte årsak til mer alvorlige hendelser som for eksempel grunnstøting, kollisjon, og kontaktskade. Direktoratet får jevnlig melding om fartøy som ligger og drifter, og selv om mange får maskinen i gang igjen, finnes det flere tilfeller hvor dette ikke er tilfellet. Hendelsestypen kan også ha storulykkepotensial som for eksempel Viking Sky, eller Tide Carrier. Vedlikehold av utstyr og skip er en viktig barriere for å sikre trygg drift av skip.  

Kommende tiltak

I starten av februar skal Sjøfartsdirektoratet gjennomføre en fagdag om sikkerhetskultur og risikoforståelse. Her vil direktoratet samle om lag 100 inspektører. Deltakerne blir delt inn i ulike grupper og skal se på ulike problemstillinger knyttet til fokusområdet og sjekklistene, som skal være klare til bruk fra midten av februar. En oversikt over sjekklistepunktene knyttet til fokusområdet og en oppdatert veileder i risikovurdering vil bli publisert på Sdir.no innen 15. februar.