I forbindelse med lossing av fiskeråstoff til mottaksanlegg i land, må mannskap ned i lastetank for å spyle fisken inn i vakuumpumpene som pumper fisken inn til mottaksanlegget. I et slikt miljø kan gassnivået endre seg fra minutt til minutt, særlig om råstoffet er dårlig. Dersom oksygennivået faller dramatisk, vil en havne i koma innen sekunder, pusten vil stoppe og det kan få dødelig utfall innen kort tid om vedkommende ikke blir reddet. 

– Da er det essensielt at beredskapstiltakene er på plass! Det handler om å ha planer for rask og sikker evakuering, ha redningsutstyret lett tilgjengelig og ha et mannskap som er trente i å utføre slik evakuering. Realistiske øvelser er derfor viktig å utføre på jevnlig basis, sier Hilde Stange, som er seniorrådgiver ved avdeling Fiskefartøy i Sjøfartsdirektoratet.

Det er vanlig prosedyre å måle atmosfæren i tanken i forkant av entring, og de aller fleste har gode rutiner på det. Det er likevel ikke alle som har utstyr som personlige gassmålere til bruk for den som entrer tanken, noe som er kan være avgjørende i og med at et oksygenfall kan skje så raskt og uten forvarsel, påpeker hun.

Klare krav

Regelverket stiller klare krav til virksomheter som skal utføre arbeid i tanker og trange rom. Arbeidsgiver skal sørge for kontroll og nødvendige målinger for å forsikre at arbeidsatmosfæren er farefri. Nødvendige målinger, vurdering av risiko og gjennomføring av tiltak skal gjøres i forkant av jobben, men også fortløpende under arbeidet, da atmosfæren i tanken raskt kan endre seg til farlig nivå.

Det har tradisjonelt vært praksis at mottaksanlegget, som kjøper av råvarene, står som ansvarlig for losseoperasjonen og disponerer losseutstyr og personell. Dersom mottaksanlegget velger å involvere fiskere ansatt på fartøyet i losseoperasjonen, må de inkludere rederiet og fiskerne det gjelder, i sikkerhetsarbeidet. Sjøfartsdirektoratet er kjent med at det stadig er flere fartøy som ønsker selvlossing av hensiktsmessige årsaker.  På samme måte er det da fartøyets ansvar å innlemme eventuelle landansatte i sikkerhetsarbeidet.

– I følge omsetningsbestemmelsene til Sildelaget, så er det i utgangspunktet kjøpers ansvar å losse fartøyene. Imidlertid så er det åpnet opp for at det kan avtales selvlossing. Dette medfører igjen at personell som ikke har samme kompetanse og erfaring som dem som jobber med dette til daglig blir satt til arbeidsoppgaver som man helt klart har avdekket kan være svært risikofylte. Derfor er det så viktig å få satt fokus på dette for å bevisstgjøre også dem som jobber om bord i fartøyene og som normalt ikke har utført denne type operasjoner, sier Erlend Hanssen i Sjømannsforbundet.

Sjøfartsdirektoratet publiserte i sommer et rundskriv kalt Sikkerhetstiltak ved losseoperasjoner av fangst fra fiskefartøy til mottak ved fiskemel-/fiskeoljebedrifter i land, som gir en oversikt over både krav og anbefalte tiltak i forbindelse med entring av lasterom med fiskeråstoff.   

Utfordrer næringen

– Det frister å komme med en utfordring til næringen, både rederier og skipsdesignere, om å se på tekniske løsninger for spyleoperasjonen i lasterommet under lossing til mottaksanlegg, fremfor å sende en person ned i et særdeles farlig miljø i lastetanken for å gjøre denne operasjonen manuelt, sier Stange. Hun påpeker at alle aktører i sjømatkjeden, fra råstoffleverandør til produsenter av et sluttprodukt, har et felles ansvar for at deres virksomhet ikke representerer risiko for liv, helse og miljø.

– Kanskje er tiden moden for at de store aktørene i disse markedene kan gå sammen om å utarbeide en felles bransjestandard for helse, miljø og sikkerhet i forbindelse med losseoperasjoner av fiskeråstoff. Vi i Sjøfartsdirektoratet driver risikobaserte tilsyn og entring av tank og lasterom er områdene vi er spesielt oppmerksomme på i så måte. Vi vurderer fortløpende om det er behov for tiltak for å heve sikkerhetsnivået. Men vi leverer først og fremst rammeverket, det er næringen selv som sitter på de innovative løsningene, legger hun til.

Tar sikkerheten alvorlig

Kyrre Dale i Sjømat Norge er ikke fremmed for forslaget.

– Ved lossing av fangst er det viktig at sikkerheten er ivaretatt i forbindelse med arbeid under hengende last, at mannskapet sikres mot fall, og at det foretas gassmålinger for å unngå kvelning ved arbeid i lasterom med fiskeråstoff. Det må etableres gode rutiner for losseoperasjonen, og det må øves på disse. Det er også viktig at fartøyets tanker og romluker er utformet slik at det er mulig å utføre lossearbeidet på en trygg og god måte. Sjømat Norge vil gjerne bidra i arbeidet med en bransjestandard for dette, sier Dale. 

Sjøfartsdirektoratet vil på sin side se på om regelverket er tilstrekkelig implementert og fulgt opp i næringen