Sjøfartsdirektoratet har fått i oppdrag av Klima- og miljødepartementet å kartlegge utslipp og miljøpåvirkning fra skipstrafikk i norske fjorder med stor cruisetrafikk. I den forbindelse inviterte Sjøfartsdirektoratets avdeling Regelverk og Internasjonalt arbeid til et arbeidsseminar 18. oktober, der ulike forhold rundt utslippsproblematikken ble diskutert.

– Hensikten med kartleggingen er å få faktainformasjon knyttet til utslipp slik at tiltak kan settes inn der hvor det har størst effekt, sier avdelingsdirektør i Sjøfartsdirektoratet, Bjørn Pedersen.

Deltakerne besto av representanter fra lokale kommuner, fylkeskommune, forskningsmiljø, Miljødirektoratet, Klima- og miljødepartementet, Hurtigruten, Verdsarvområdet Vestnorsk Fjordlandskap og lokale operatører i fjordene.

Kartleggingen omfatter Geiranger-, Nærøy-, og Aurlandsfjorden og gjelder både lokal skipstrafikk og cruiseskip. Selve kartleggingsjobben utføres av Rambøll i samarbeid med Marintek og Sintef. Rapporten fra prosjektet skal foreligge 31. mars 2017, og vil inkludere forslag til tiltak som skal bidra til at norsk fjordlandskap blir ivaretatt på en forsvarlig måte.