FOKUSOMRÅDE 2022: Det er viktig å gjennomføre god seilasplanlegging.

– I gjennomsnitt mottar Sjøfartsdirektoratet melding om at fartøy har grunnstøtt litt oftere enn to ganger i uka. Denne ulykkestypen er den som forekommer oftest, foruten rene arbeids- og personulykker. Ofte kan det være vanskelig å forstå hvordan man havner på grunn men uoppmerksomhet, teknisk feil eller mangelfull seilasplanlegging er årsaker som ofte kan tilskrives til disse hendelsene. Gjerne også i kombinasjon, sier Torben Vik, seniorrådgiver i underavdeling fiskefartøy i Sjøfartsdirektoratet.

Direktoratet mottok for eksempel tidligere i år en rapport om en grunnstøting som involverte en mindre arbeidsbåt. I rapporten oppgis det som årsak til grunnstøtingen at det var full fjære, at fartøyet var ganske dyptgående og at fører ble distrahert.

Det kan være vanskelig å planlegge seg vekk fra å bli distrahert, men med et opplagt hode og en uthvilt kropp vil man naturligvis være mindre utsatt for å bli uoppmerksom. Mer om dette kan leses i tidligere publiserte artikler på våre nettsider, for eksempel i læring av hendelser og resultater fra vår spørreundersøkelse om maritim sikkerhet. På forhånd kjente faktorer, som fartøyets lastenivå og tidevannet, må man selvsagt ta hensyn til før man setter av gårde slik at man sørger for en god og trygg seilas.

Over 1500 tilsyn

Sjøfartsdirektoratet har fastsatt sikkerhetskultur og risikoforståelse som sitt fokusområde i 2022. Ett av de konkrete områdene fokusområdet søker å belyse er seilasplanlegging.

– Som en del av dette arbeidet er det i løpet av 2021 og første halvdel av 2022 gjennomført 1516 tilsyn med seilasplanlegging om bord på næringsfartøy. Ved disse tilsynene sjekker våre inspektører om det foreligger fremgangsmåter for seilasplanlegging, og at denne fremgangsmåten faktisk blir benyttet, sier Anders Amundstad-Balle, rådgiver i seksjon risikostyring og analyse i direktoratet.

Dersom det avdekkes mangler i fartøyets opplegg for seilasplanlegging kan fartøyet tilbakeholdes på stedet, eller få pålegg om å ordne opp innen én måned.

Bakgrunnen for at dette prioriteres og at avvik sanksjoneres, er at det å gjennomføre en god og dekkende seilasplanlegging for hver reise er svært viktig for å unngå person og-/eller fartøyskader. Dessuten er det ulovlig for mange næringsfartøy å unnlate å gjennomføre en seilasplanlegging.

Feilinnstilt kartmaskin

Passasjerskip er den fartøygruppen som relativt sett grunnstøter sjeldnest i forhold til aktivitetsnivå. En av årsakene til dette kan være at passasjerskip som regel seiler kjente ruter og farleder som er godt kartlagt, og kjente for mannskapet om bord.

Selv om mange lasteskip og fiskefartøy gjerne også seiler faste ruter, og dermed tilegner seg erfaring og kjennskap fra disse, er det også vanlig at fartøy benytter nye leder og havner. Da er man prisgitt god seilasplanlegging som tar hensyn til interne og eksterne omstendigheter for hver seilas. Slike omstendigheter kan være vær, tidevann, rutevalg, valg av kart, mengde og type last (herunder stabilitet og dypgang), øvrig trafikk i farvannet, osv.

Sjøfartsdirektoratet mottar også jevnlig ulykkesrapporter hvor det av hendelsesforløpet kommer frem at kartmaskinen har vært stilt inn på feil zoom-nivå, slik at grunner ikke har vært synlige, eller at alarmer for grunnstøting eller kursendring har vært avslått.

Dette bør man være oppmerksom på når man plotter en kurs.

Stemmer kart og terreng?

At kartene til enhver tid er oppdatert der man skal seile er også et krav, og noe Sjøfartsdirektoratet kan utstede pålegg for dersom det avdekkes mangler.

Mangler eller unøyaktigheter i kartet som, bokstavelig talt, gjør at kart og terreng ikke stemmer kan være merker og lanterner som fjernes, klareringshøyde for broer som følge av vedlikehold på broen, eller utbedringer av seilingsled.

– Et annet variabelt forhold som kan være verdt å ta hensyn til, spesielt om sommeren, er at kysten også fylles opp av fritidsfartøy. Selv om fritidsfartøy skal vike for næringsfartøy, både ser og hører vi alt for mange eksempler på at disse reglene ikke følges. Dessverre kan man ikke planlegge seg bort fra uansvarlig oppførsel fra andre, men ekstra fokus på utkikk, og det å avpasse farten i de travleste farvannene, kan bidra til å avverge farlige situasjoner, sier Vik.

– Rapporter inn avvik

Vær, sikt, lys -og bølgeforhold må også vurderes for og under fart, både med tanke på å unngå de mest utsatte strekningene men også for å ivareta kritiske forhold som riktige oljenivåer, operative lensesystemer, nødhavners plassering, sikt osv.

– Den kommende tiden vil Sjøfartsdirektoratet publisere en serie artikler som ytterligere belyser hvordan god seilasplanlegging kan gjennomføres, og hvilke forhold som både skal og bør tas hensyn til for å unngå uønskede og unødvendige hendelser. Samtidig vil vi oppfordre deg som oppdager feil ved sjømerker, kart eller andre avvik som kan være nyttige for andre å få med seg, om å rapportere dette inn til rette myndighet. Vi vil også henvise til Kystverkets mange navigasjonsverktøy som bidragsytere til en god seilasplanlegging, avslutter Vik.