Siden 2005 har det vært et registreringsvilkår at rederiet har stilt garanti for lønn og hjemreise ved arbeidsgivers konkurs for arbeidstakere ombord passasjer- og lasteskip registrert i Norsk Internasjonalt Skipsregister (NIS). Dette kravet bortfaller med virkning fra 19. desember.

Endringene i MLC, trådte i kraft ved forskrift om sikkerhetsstillelse for forlatte arbeidstakeres rettigheter på norske skip 19. desember 2017. Endringen innebærer at alle norske passasjer- og lasteskip som går i utenriksfart nå skal ha ombord et dokument som viser at rederiet har stilt sikkerhet for arbeidstakernes lønn, hjemreisekostnader mv. i tilfelle arbeidstakerne blir forlatt.

Siden arbeidstakerne heretter er dekket gjennom MLC-garantien, har Sjøfartsdirektoratet endret forskrift av 18. februar 2005 nr. 146 om garanti for arbeidsvederlag og hjemreise for arbeidstakere på skip registrert i norsk internasjonalt skipsregister (NIS-garantiforskriften). Denne gjelder derfor ikke lenger for passasjerskip og lasteskip, men kun for flyttbare innretninger.

MLC-garantien skal ikke sendes inn ved registrering i NIS. Dokumentasjon for MLC-garantien skal imidlertid finnes om bord. Den vil bli kontrollert både i havnestatskontroller og av Sjøfartsdirektoratet som flaggstat. Manglende garanti er grunnlag for tilbakeholdelse.