Sjøfartsdirektoratet er markedstilsynsmyndighet i henhold til skipsutstyrsforskriften. Gjennom tilsyn hos markedsdeltakere (produsenter/importører/distributører) og om bord i skip, har Sjøfartsdirektoratet observert at samsvarserklæringer ofte mangler.

Skipsutstyrsforskriften, som trådte i kraft i august 2016, gjelder for utstyr som er eller skal plasseres om bord i EØS-skip. Dette er utstyr som bl.a. redningsredskaper, brannvernutstyr, utstyr for hindring av miljøforurensning, navigasjonsutstyr og radiokommunikasjonsutstyr. Det er produsentens ansvar å utstede samsvarserklæring (EU declaration of conformity) for et produkt når samsvarsvurdering er gjennomført. En fullstendig og detaljert oversikt finnes i skipsutstyrsforskriftens vedlegg . Skipsutstyrsforskriften gjennomfører EUs skipsutstyrsdirektiv for utstyr som er eller skal plasseres om bord i EØS-skip.

Produsenten skal utstede samsvarserklæringen

Produsenten eller dennes representant skal utstede samsvarserklæring og rederiet samt teknisk kontrollorgan skal ha kopi. En kopi av samsvarserklæringen skal oppbevares om bord på skipet inntil utstyret eventuelt fjernes.

Direktivet regulerer kun skipsutstyr som plasseres om bord i skip som går i internasjonal fart. I norsk rett er derimot forskrift om skipsutstyr også gjort gjeldende for flyttbare innretninger, fiskefartøy, passasjerskip og lasteskip i innenriks fart. Som et klart utgangspunkt gjelder forskrift om skipsutstyr for utstyr som omfattes av direktivet, når slikt utstyr er plassert eller skal plasseres om bord i norske skip og flyttbare innretninger.

Samsvarserklæringen skal være på engelsk og inneholde nærmere angitte opplysninger. Det er videre rederiet som er ansvarlig for å oppbevare samsvarserklæringen om bord hvor utstyret er plassert. Mer om produsentens ansvar og hvem som regnes som produsent, framgår av skipsutstyrsforskriften §§ 4 og 5.

Manglende erklæring kan gi pålegg

Mangler ved eller manglende samsvarserklæring utgjør en formell mangel ved utstyret. I slike tilfeller kan Sjøfartsdirektoratet pålegge markedsdeltakere å iverksette korrigerende tiltak. Dersom det er nødvendig, kan Sjøfartsdirektoratet begrense eller forby at skipsutstyret gjøres tilgjengelig på markedet eller kreve at skipsutstyret tilbakekalles.

Som markedstilsynsmyndighet fører Sjøfartsdirektoratet tilsyn med skipsutstyr på det norske markedet. Tilsynet gjennomføres både overfor markedsdeltakere og om bord. Sjøfartsdirektoratet forventer at skipsutstyr som gjøres tilgjengelig på det norske markedet for plassering om bord i norske skip eller EØS-skip, leveres sammen med kopi av samsvarserklæring utstedt av produsenten i tråd med bestemmelsene beskrevet over. Videre forventer Sjøfartsdirektoratet at rederiet sørger for at samsvarserklæringen oppbevares om bord gjennom utstyrets levetid.

Last ned rundskriv RSV 02-2018 som PDF