Sjøfartsdirektoratet, Kystverket, Miljødirektoratet, Økokrim, Kystvakten og Sjøforsvaret har deltatt med nasjonale aksjoner, og har gjennomført tilsyn om bord på risikoskip langs Norskekysten.

– Dette er et kjempeviktig tema, og at norske myndigheter nå samler kompetansen, gjør oss bedre rustet til å håndtere saker om miljøkriminalitet i fremtiden, sier sjøfartsdirektør Olav Akselsen.

Tolv millioner tonn plast

Marin forurensning er et stort problem både i nasjonale og i internasjonale farvann. Overtredelser som fører til forurensning av sjø og kyst, kan i verste fall være en risiko for liv og helse. Hvert år havner rundt 12 millioner tonn plast i havet, og skip blir sendt til ulovlig opphugging på strender i Asia.

I tillegg står skipsfarten for en stor del av utslippene til sjø og luft. Det anslås at skipsfarten bidrar med cirka 20 prosent av Europas totale utslipp av svoveldioksid, SOX.

Retter søkelyset mot beaching

Utslipp og forurensning fra skip utgjør alvorlige trusler mot miljøet og havets økosystem. Den internasjonale aksjonen retter søkelyset både mot ulovlig eksport av skip til opphugging (ofte kalt beaching), søppelhåndtering ombord i skip, svovelinnhold i drivstoff og annen forurensningsproblematikk.

– Vi har et omfattende internasjonalt regelverk for å hindre at avfall, inkludert utrangerte skip, fører til miljøskade i andre land. Erfaringene fra oppfølging av slike saker viser at et godt samarbeid mellom myndighetene gir et godt grunnlag for å kunne avdekke ulovlige forhold. Denne internasjonale aksjonen er et viktig tiltak for å styrke samarbeidet, sier Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet