I januar 2017 trådte IGF-koden ((International Code of Safety for Ships using Gases or other Low-flashpoint Fuels).

Fra 1. juli 2018 må alle som har plikter og ansvarsområder knyttet til behandling og bruk av drivstoff, eller som har lederansvar for slike operasjoner om bord på denne typen skip, ha et ferdighetssertifikat for LFF (low-flashpoint fuels).

Sjøfartsdirektoratet opplever nå stor pågang av spørsmål fra sjøfolk som skal søke om ferdighetssertifikatene «grunnleggende LFF» og «videregående LFF».

Sjøfolk som ikke skal ivareta bestemte plikter og ansvarsområder knyttet til behandling og bruk av drivstoff om bord, eller utføre plikter som gjelder drivstoff i en nødssituasjon, behøver ikke ferdighetssertifikat LFFF. Dette vil f.eks. gjelde lærlinger, kadetter, elever på utpassering og annet ekstra personell ombord/servicepersonell.

Saksgangen på søknader

Sjøfartsdirektoratet opphever fristen for å søke ferdighetssertifikatene «grunnleggende LFF» og «videregående LFF» på overgangsordningen, som var satt til 1. januar 2018. Dette medfører at alle som har tre måneders fartstid i perioden 1. januar 2013 – 31. desember 2017, fortsatt vil kunne søke med denne fartstiden etter 1. januar 2018.

Dersom en har gjennomført kurs etter 1. januar 2018, må dette være fra godkjent kurssenter. Interne kurs fra rederi/arbeidsgiver godkjennes kun ved søknader der fartstiden er opptjent i perioden 1. januar 2013 – 31. desember 2017 (overgangsordning). Dette vil også gjelde søknader som kommer inn til Sjøfartsdirektoratet etter 31. desember 2017. Rederiet har mulighet til å søke egen godkjenning fra Sjøfartsdirektoratet for å holde slike kurs. Se mer informasjon om dette her.

«Ferdighetssertifikat videregående LFF»

Det vil fra 1. juli 2018 være krav til at fartstid for å få utstedt «ferdighetssertifikat videregående LFF» skal være opptjent med gyldig «ferdighetssertifikat grunnleggende LFF».

For sjøfolk som kan søke på grunnlag av fartstid i overgangsordningen, eller på bakgrunn av gyldig ferdighetssertifikat tankermann høyeste grad gass, vil det være mulig å søke direkte på «ferdighetssertifikat videregående LFF».

Fartstid som kadett eller lærling godkjennes ikke for å søke direkte på «ferdighetssertifikat videregående LFF». Kadetter og lærlinger vil først etter 1 måneds fartstid på fartøy som bruker drivstoff med flammepunkt under 60°C, mens de har vært innehaver av «ferdighetssertifikat grunnleggende LFF», kunne søke «ferdighetssertifikat videregående LFF» med fartstid som lærling eller kadett. Dette forutsetter at de resterende kravene for ferdighetssertifikatet er tilfredsstilt.

Krav om fornyelse

Gyldighetstiden på sertifikatene vil være lik utløpsdatoen på søkeren sitt sikkerhetskurs, og det vil være krav om fornyelse av begge ferdighetssertifikatene (grunnleggende og videregående). Ved søknad om fornyelse, er det krav om gyldig helseerklæring, gyldig sikkerhetskurs og 90 dagers effektiv fartstid ombord ELLER nytt IGF-kurs for de som ikke har nok fartstid. Det er ikke krav om påtegning / «endorsement» på ferdighetssertifikat for IGF.

Rundskrivet finner du her.