Kort oppsummert er endringene slik:

  • Lasteskip kan nå frakte last mellom havner på Svalbard og mellom Svalbard og fastlandet.
  • Lasteskip der en vesentlig del av skipets virksomhet skjer utenfor norske farvann, tillates å føre last mellom norske havner som del av en regulær rute mellom norsk og utenlandsk havn; eller som frakt av petroleum i bulk fra innretning på norsk kontinentalsokkel; eller leilighetsvis i inntil 3 måneder. Sjøfartsdirektoratet fører kontroll med at betingelsene etterleves.
  • Utvidelse av fartsområdet for spesielle lasteskip: Utover den utvidelse av fartsområde som følger over, tillates lasteskip som er bygget eller utrustet for å transportere spesielle typer last, å føre slik last mellom norske havner, når skipet er på vei til eller fra utenlandsk havn og frakten ikke er ledd i et fast ruteopplegg. Skipsfører må være norsk statsborger eller statsborger fra land som omfattes av EØS-avtalen. Det er et vilkår at slik transport fører til en rasjonell utnyttelse av den tonnasje som er tilgjengelig, og ikke medfører uønskede konsekvenser for skip registrert i det ordinære skipsregisteret.

 

Endringene i fartsområder for NIS-skip er koblet sammen med en styrking av dagens tilskuddsordning for sysselsetting av sjøfolk både for skip i NIS og NOR, ved at det etter ulike modeller gis tilskudd av rederiets innbetaling av norsk forskuddstrekk av skatt, trygdeavgift og arbeidsgiveravgift.