På lukkede ferger og fartøy som opererer i fartsområde 3/klasse D eller større, er det ifølge forskriften forbudt å oppholde seg i kjøretøy under overfarten. Basert på myndighetenes retningslinjer knyttet til Covid 19-utbruddet ga Sjøfartsdirektoratet i mars dispensasjon fra denne bestemmelsen. Som følge av de oppdaterte retningslinjene fra Helsedirektoratet oppheves denne dispensasjonen 15. mai. 

Helsedirektoratet gir disse rådene om smittevern i kollektivtransporten:  

 

Råd til virksomheten (rederiene) 

Informasjon til reisende: Virksomheten bør sørge for å gjøre tilgjengelig informasjon om anbefalte smitteverntiltak for de reisende, for eksempel ved å henge opp plakater på holdeplasser, inne på transportmidlene mv. Alle reisende bør gis informasjon om at de ikke skal bruke offentlige kommunikasjon dersom de har luftveissymptomer eller hvis de er i hjemmekarantene eller hjemmeisolasjon. 

Informasjon og opplæring til ansatte: Virksomheten bør sikre at alle ansatte er kjent med smitteverntiltakene som gjelder for virksomheten, og legge til rette for at disse kan følges. 

Reiser med plassbestilling: Virksomheten bør sørge for at det ikke selges flere plassbilletter enn det som gjør det mulig å ivareta tilstrekkelig avstand mellom reisende, maks 50 prosent av passasjerkapasiteten på transportmiddelet. Det anbefales at passasjerene sitter spredt, for eksempel på annethvert sete (gjelder ikke for husstandsmedlemmer). 

Reiser uten plassbestilling: Virksomheten må utarbeide rutiner for å hindre trengsel på sine transportmidler. For å ivareta tilstrekkelig avstand mellom reisende, bør maks 50 prosent av passasjerkapasiteten på transportmiddelet brukes. Det anbefales at passasjerene sitter eller står spredt. Ved lengre reiser bør man ha plassbestilling. 

Rutiner for å holde avstand mellom reisende: Virksomheten bør utarbeide rutiner som gjør det mulig å ivareta tilstrekkelig avstand mellom reisende. Situasjoner der det for eksempel kan være behov for ekstra tilrettelegging er ved av-/påstigning, i venteområder, ved billettautomater/-skranker osv. Det bør også foreligge rutiner for å håndtere situasjoner ved trengsel. 

Rutiner for renhold: Virksomheten skal sørge for god rengjøring av transportmidler og av andre områder der de reisende oppholder seg som er tilknyttet virksomheten. Felles kontaktpunkter bør rengjøres hyppig, flere ganger daglig. Vanlige rengjøringsmetoder og -midler kan benyttes. Eksisterende renholdsrutiner bør gjennomgås for å sikre tilstrekkelig godt renhold. 

Rutiner for hånd- og hostehygiene: Virksomheten bør legge til rette for at passasjerene kan utføre god hånd- og hostehygiene. Det bør finnes tørkepapir, avfallspunkter og hånddesinfeksjon på utsatte punkter, spesielt i avgangshaller/terminaler, venteområder og på lengre reiser. 

 

Råd til passasjerer 

Ikke reis hvis du er syk: Hvis du er syk eller mistenker at du er syk bør du ikke reise med offentlig kommunikasjon. 

Er reisen nødvendig? Vurder nødvendigheten av å gjennomføre reisen. 

Bruk sykkel og andre transportmidler: Hvis mulig, oppfordres du til å sykle, gå eller bruke andre transportmidler istedenfor å bruke offentlig kommunikasjon. 

Unngå rush: Forsøk å legge reisen til et tidspunkt utenfor rushtiden for å redusere trengsel på offentlig kommunikasjon, på holdeplasser, i havner osv. 

God hostehygiene: Unngå å hoste og nyse i retning av medpassasjerer. Dersom du må hoste eller nyse bør du gjøre dette i et engangslommetørkle eller i albuekroken. 

God håndhygiene: Sørg for å ivareta god håndhygiene både før, under og etter reisen. Vær ekstra oppmerksom på dette når du har vært i direkte kontakt med felles berøringspunkter, slik som håndtak, signalknapper, armlener mv. Unngå å berøre flater når det ikke er nødvendig. 

Hold avstand: Forsøk å holde god avstand til andre passasjerer. Det anbefales å holde en avstand på minst en meter til andre medpassasjerer på offentlige transportmidler. Dersom du ser at det er trengsel på transportmiddelet du hadde planlagt å reise med, bør du vurdere å vente til neste avgang eller å utsette reisen ytterligere. 

Vis hensyn til andre reisende: Sørg for å vise hensyn til medpassasjerer og andre reisende, spesielt eldre personer.