Veilederen sammenfatter instituttets råd for teknisk utforming og drift av drikkevannsanlegg på offshoreinnretninger, og instituttet får jevnlig tilbakemeldinger om at veilederen også anvendes på ulike typer skip.

Veilederen er basert på regelverkets krav, og dekker temaer som styringssystemer, vannkvalitet offshore, teknisk systemdesign, samt drift, kontroll og vedlikehold av drikkevannssystemene. Endringer i veilederen siden 3. utgave er omtalt i forordet. Av større endringer trekker vi fram:

  • Sjøfartsdirektoratets regelverk for drikkevannsforsyning på flyttbare innretninger ble revidert 4. desember 2015, og veilederen refererer til endrede krav i dette regelverket, blant annet med hensyn til utforming av tanker og rør for drikkevann, utforming av sjøvannsinntak, risikoanalyser og lister over godkjente vannbehandlingskjemikalier.
  • Det stilles ikke lenger krav til at beskyttelsesbelegg som anvendes i drikkevannstanker skal være godkjent. I stedet stiller Sjøfartsdirektoratet strengere krav til dokumentasjon på hvordan slike produkter velges og påføres.
  • Avsnitt om legionellaforebygging er oppdatert med informasjon om risikoanalyser og behandlingsmetoder.
  • Folkehelseinstituttet er ikke lenger bistandsetat for Fylkesmannen i Rogaland ved drikkevannstilsyn offshore, men er fortsatt bistandsetat for Sjøfartsdirektoratet.

Veilederen publiseres i PDF-format, og er lagt ut på Folkehelseinstituttets nettsider for drikkevannsforsyning offshore.