Det er Sjøfartsdirektoratet som har myndighet til å fastsette sikringsnivået på norskflaggete skip som seiler i høyrisikonivåområder internasjonalt. Vurderingene gjøres i tett samarbeid med Beredskapsavdelingen i Rederiforbundet, som dessuten har ansvaret for å bistå rederiene i en eventuell krise Beredskap og krisehåndtering | Norges Rederiforbund.

Eksempler på områder som har forhøyet sikringsnivå, MARSEC-/ISPS-nivå, er Svartehavet, Azovhavet, Adenbukta og Guineabukta.

Noen av områdene har hatt forhøyet nivå over lengre tid, men nivå og geografisk utstrekning vurderes jevnlig med basis i pålitelige informasjonskilder. 

Sjøfartsdirektoratet følger kontinuerlig med på det globale trusselbildet, og kan dermed reagere raskt på endringer som krever ny vurdering av sikringsnivået på norske skip.

Alle skip som skal seile og operere i områder med forhøyet sikringsnivå bes om å gjennomføre adekvate sikringsrisikovurderinger og sørge for en oppdatert og relevant sikkerhets- og terrorberedskapsplan (SSP). Se for øvrig våre oppdaterte hjemmesider om fastsatte sikringsnivåer og anbefalinger om tiltak.