Folven BergesenMålet er at de nye bestemmelsene skal tre i kraft 1. januar 2018 og at sertifikatkravene blir gjeldende fra 1. januar 2021.

De siste årene har det skjedd mange alvorlige hendelser på fartøy under 15 meter. Etter en slik ulykke fremmet Statens Havarikommisjon for Transport i 2014 en sikkerhetstilråding tilrådning rettet mot Sjøfartsdirektoratet. Den sa at direktoratet burde sette i verk tiltak for å sikre at besetningen på mindre arbeidsbåter har kompetansen som er nødvendig for å utføre operasjonene om bord. Sjøfartsdirektoratet satte samme år ned en arbeidsgruppe med aktører fra næringen, som skulle utarbeide sertifikatkrav for førere av mindre lasteskip. Forslaget til innholdet i de to nye kompetansesertifikatene for dekksoffiserer bygger på forslaget fra arbeidsgruppen.

­- De nye sertifikatkravene er en naturlig følge av utviklingen med økt fokus på sikkerhet og kompetanse for mindre fartøy. Sjøfartsdirektoratet mener at endringen med krav om formell kompetanse er nødvendig, sier Yngve Folven Bergesen (bildet), som leder Sjøfartsdirektoratets underavdeling Sjøfolk. Endringen er også etterspurt fra flere aktører i næringen som selv har avdekket et behov for at det etableres dekksoffisersertifikater og klarere kvalifikasjonskrav for mannskap på disse fartøyene.

Sjøfartsdirektoratet har allerede innført skjerpede krav til mindre fartøy i øvrig regelverk. Det ble i 2014 innført nye regler for lasteskip med lengde åtte meter eller mer i forskrift om bygging og tilsyn av mindre lasteskip. Tidligere i år kom også forskrift om sikkerhetsstyring for mindre lasteskip, passasjerskip og fiskefartøy mv.

Kompetansesertifikat dekksoffiser klasse 6 og 7

STCW-konvensjonen har ingen nedre grense for sertifikat- og kvalifikasjonskrav knyttet til fartøyets lengde. Kompetansesertifikatene dekksoffiser klasse 6 og 7 bygger i likhet med gjeldende klasse 5 på regel II/3 med tilhørende tabell A-II/3 i STCW-konvensjonen. Det er foreslått to nye tabeller til de nye sertifikatene som vedlegg til forskriften. Kompetansekravet til klasse 6 og 7 vil være mindre omfattende enn innholdet i klasse 5. Klasse 6 har imidlertid tilleggskrav til kunnskap om løft, stabilitet og faremomenter ved slep.  

Hvem må ha de nye sertifikatene?

Kompetansesertifikat dekksoffiser klasse 6 vil bli minimum sertifikatkrav for ansvarshavende vaktoffiser og fører på skip med lengde (L) under 24 meter i fartsområde liten kystfart og som faller inn under virkeområdet til forskrift om bygging og tilsyn av mindre lasteskip i § 1. Det vil si fartøy som skal slepe, føre mer enn 1000 kg last og som utfører løft hvor det krengende moments arm overstiger 0, 100 meter.

For ansvarshavende vaktoffiser og fører på skip med største lengde 15 meter i fartsområde liten kystfart, og som faller utenfor virkeområdet til forskrift om bygging og tilsyn av mindre lasteskip, vil sertifikatkravet være minimum kompetansesertifikat dekksoffiser klasse 7.

Hva kreves for å få utstedt de nye sertifikatene?

Søker må ha bestått godkjent utdanning. Endelige emneplaner for de nye sertifikatene vil bli utarbeidet når forskriftsendringen er fastsatt. Med utgangspunkt i arbeidsgruppens forslag anslås det at utdanningen for kompetansesertifikat dekksoffiser klasse 6 vil være på i overkant av 200 timer. For kompetansesertifikatet dekksoffiser klasse 7 er det foreslått at utdanningen vil ha et timeantall på i overkant av 100 timer. Det vil også være mulig å gjennomføre eksamen som privatist.

For å løse sertifikatene kreves det for klasse 6 i tillegg til utdanning minst 24 måneders fartstid eller minst åtte måneder i godkjent opplæringsprogram på skip med største lengde åtte meter eller mer. Øvrige krav for utstedelse av kompetansesertifikat dekksoffiser klasse 6 vil være grunnleggende sikkerhetskurs, helseerklæring for sjøfolk og radiosertifikat ROC eller høyere.

For kompetansesertifikat dekksoffiser klasse 7 kreves det i tillegg til utdanning minst 18 måneders fartstid eller minst seks måneder i godkjent opplæringsprogram på skip med største lengde åtte meter eller mer. I tillegg kreves grunnleggende sikkerhetskurs, helseerklæring for sjøfolk og radiosertifikat SRC eller høyere.

For personer som i dag jobber på fartøy med lengde 8 meter eller mer vil det være mulig å få godskrevet slik erfaring som relevant fartstid.

Les hele høringen

Frist for høringsinnspill er 21. november 2017.