– Regjeringen vil arbeide for bærekraftig aktivitet på og ved Svalbard. Vi vil styrke sikkerheten knyttet til den økte skipsaktiviteten i nord. Det er derfor viktig at vi nå får på plass nye krav til passasjerskip som seiler ved Svalbard. Reglene skal hindre ulykker og redusere konsekvensene av eventuelle ulykker i dette avsidesliggende og sårbare området, sier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Den nye forskriften, som er utarbeidet av Sjøfartsdirektoratet, gjelder territorialfarvannet ved Svalbard og skal sørge for at alle passasjerskip er bygget, utrustet og driftet på en måte som gir betryggende sikkerhet for liv og helse, miljø og materielle verdier på Svalbard. Dette gjelder både norske og utenlandske skip.

Forskriften kan innebære ombygginger og tilpasninger for skip som ikke har internasjonale sertifikater (SOLAS). For disse skipene er det lagt opp til en overgangsordning på fem år som gir rederiene mulighet til å planlegge innfasingen av nye regler og eventuelt fordele kostnader over flere år.

–  Det er mange hensyn å ta når det gjelder regulering av skipsfart på Svalbard. For oss står skipssikkerheten i høysetet, sier fungerende Sjøfartsdirektør Lars Alvestad.

 

Dialog med næringen

Sjøfartsdirektoratet har gjennom regelverksarbeidet vært i dialog med næringen, og særlig med The Association of Arctic Expedition Cruise Operators (AECO). Det er også avholdt dialogmøter både i Oslo og på Svalbard  i forkant av høringen. Dette bidro til mange viktige innspill som igjen førte til justeringer av forslaget. Samtidig har direktoratet hatt god dialog med Kystvakten og Sysselmannen på Svalbard som har bidratt med tilbakemeldinger på bredere basis.

– Direktoratet opplever at både næringen og offentlige instanser har vært konstruktive og har forståelse for sikkerhetsnivået som er lagt til grunn i den nye forskriften, sier Alvestad.

 

Fakta og bakgrunn

Frem til nå har krav til passasjerskip i territorialfarvannet ved Svalbard vært beskrevet i et veiledningsrundskriv, RSV 01-2017. Rederiene har kunnet føre passasjerer på Svalbard med ulike sertifikater og ulik sikkerhetsstandard. Dette rundskrivet erstattes nå av det nye regelverket.

Den internasjonale sjøfartsorganisasjonen (IMO) har tidligere vedtatt særskilte regler tilpasset de spesielle forholdene i polare farvann. Polarkoden, som trådte i kraft 1. januar 2017, gir globalt bindende regler for skip i internasjonal fart som skal ferdes i polare farvann. Det internasjonale fokuset har gitt en ekstra oppfordring til å se på regler for passasjerskip i vårt polare farvann.

Svalbard ligger innenfor det geografiske innslagspunktet for Polarkoden, og de hensyn som ligger bak innføringen av polarkoden gjør seg etter regjeringens vurdering gjeldende også for skip som opererer på Svalbard. Sjøfartsdirektoratet har på den bakgrunn vurdert behovet for å innføre polarkodens krav også for disse skipene.

For skip på Svalbard som har sikkerhetssertifikat for passasjerskip etter Den internasjonale konvensjonen om sikkerhet for menneskeliv til sjøs, 1974 (SOLAS), vil den nye forskriften få begrenset eller liten økonomisk betydning. Disse skipene har allerede krav om å følge Polarkoden.  Endringene for disse vil i hovedsak være operasjonelle.

 

Trafikkvekst

Tall fra Sysselmannen viser at skipstrafikken og passasjertallene på Svalbard har økt betraktelig fra 2008 til 2018. I 2008 ble 28 697 passasjerer fraktet med oversjøeiske cruiseskip i farvannet og 10 040 reiste med ekspedisjonscruiseskip. Ti år seinere hadde tallet økt til 45 900 passasjerer på oversjøiske cruiseskip og 21  000 passasjerer på ekspedisjonsskip i området.

 

Forskriften finner du her.