Kravene (IMO Tier III i MARPOL vedlegg VI, regel 13) gjelder fartøy som opererer i ECA-områder for NOx. Det presiseres at kravet ikke gjelder for fritidsfartøy med største lengde mindre enn 24 meter. 

For alle andre fartøy uansett lengde og som er i næringsaktivitet, gjelder kravet for motorer med en effekt på 130 kW og over, dersom installert etter den 01.01.2021.  

Utslippskontrollerte områder

Området fra Nordsjøen (sør for 62. breddegrad) til den engelske kanal og Østersjøen, er per i dag svovelutsleppskontrollert område (SECA) og skal utvides til også å kontrollere NOx fra 1. januar 2021. 

Se vårt rundskriv RSV-6-2020  for mulighetene for fritak for fartøyer i næringsaktivitet.  Spørsmål om kravene kan rettes direkte til den aktuelle fartøysavdelingen i direktoratet.