Fra 18. januar 2017 stilles det ytterligere krav til sikkerhetsstillelse for skipsarbeidstakere i Maritime Labour Convention (MLC). For skip registrert i norsk internasjonalt skipsregister (NIS) stilles det i tillegg krav til at rederiet skal stille garanti for lønn og hjemreise for arbeidstakere som ikke er omfattet av norske eller EØS-trygdeordninger iht. forskrift av 18. februar 2005 nr. 146 om garanti for arbeidsvederlag og hjemreise for arbeidstakere på skip registrert i norsk internasjonalt skipsregister.

Denne garantien slår kun inn i konkurstilfeller, og er dermed ikke like omfattende som garantien etter MLC. For NIS-skipene vil det dermed stilles krav til sikkerhetsstillelse i ulike forskrifter som muligens overlapper hverandre. Det er imidlertid fullt mulig for partene å slå disse garantiene sammen ved å for eksempel enten utvide den allerede eksisterende garantien for NIS-skip til også å omfatte sikkerhetsstillelse etter MLC, eller omvendt. Dersom man velger å la en garanti omfatte både MLC-garanti og NIS-lønnsgaranti, må dokumentasjonen oppfylle kravene til begge garantier.

NIS-garantien skal stilles av et forsikringsselskap som har konsesjon til å drive slik virksomhet i Norge. Nærings- og fiskeridepartementet kan etter søknad tillate at garanti helt eller delvis stilles av andre. Se listen over godkjente garantister og mer informasjon om garantien.

Sjøfartsdirektoratet er kjent med at forsikringsselskap tilbyr sikkerhetsstillelse etter de nye MLC-kravene under skipets P&I forsikring og at mange rederi benytter seg av dette. Dersom man velger å la MLC-garantien utvides til også å omfatte ytelsene etter NIS-garantiforskriften, må utstederen enten være et forsikringsselskap som har tillatelse til å drive virksomhet i Norge eller være godkjent av Nærings- og fiskeridepartementet etter søknad fra sikkerhetsstilleren. Slik søknad vil bli behandlet raskt.
Sjøfartsdirektoratet vil unngå at rederier med skip i NIS må være dobbeltforsikret, og har derfor satt i gang et arbeid med å vurdere eventuelle nødvendige endringer i regelverket nå og vil blant annet se på om det fortsatt er behov for en separat garanti for skip i NIS.